Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bişkekde Hytaýdaky etniki gyrgyzlary goramak boýunça komitet döredildi


Gyrgyz aktiwistleri Hytaýda basyş astynda ýaşaýan garyndaşlarynyň soňky ýagdaýlary barada maslahat edýärler.

Gyrgyzystanda Hytaýdaky etniki gyrgyzlary goramak bovunça komitet döredildi.

Bu habar Pekiniň Hytaýyň demirgazyk-günbataryndaky Sinjiaň sebitinde ýaşaýan köpmilletli ýerli adamlara garşy basyşlaryny güýçlendirýändigi baradaky habarlara gabat geldi.

Hytaýdaky gyrgyz halkyny goramak komiteti aktiwistler we Gyrgyzystana göçüp gelip, gyrgyz raýatlygyny ýa-da oturym rugsadyny alan gyrgyz aýallary we erkekleri tarapyndan döredildi.

Olar 29-njy noýabrda Bişkekde geçiren başlangyç duşuşyklarynda garyndaşlarynyň, Sinjiaýňda bolýan ýa-da Gyrgyzystana göçenlerinden soň Sinjiaňa gezmäge baran adamlaryň tussag edilip, “gaýtadan terbiýeleýiş lagerleri” diýilýänlerde hiç kim bilen gürleşdirilmän aýlap ýa-da ýyllap saklanylandygyny gürrüň berdiler.

Şu aralykda goňşy Gazagystanda hem Sinjiaňy terk eden etniki gazaklaryň bir topary ýygnanyp, 30-njy noýabrda Almatydaky Atažurt ýaş meýletinçiler merkezinde duşuşyk geçirdiler.

Olar gazak häkimiýetlerini we halkara jemgyýetçiligini Hytaýda şeýle lagerlerde saklanylýan garyndaşlaryny azat etmäge çagyrdylar.

1991-nji ýylda Sowet Soýuzy synyp, Gazagystan we Gyrgyzystan garaşsyz ýurt bolanyndan soň, Sinjiaňdan gelen etniki gazaklar we gyrgyzlar, Merkezi Aziýanyň iki ýurdundaky döwlet programmalaryndan peýdalanyp, bu ýurtlary watan tutundylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG