Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Wengriýanyň döwlet telewideniýesiniň binasynyň daşynda protest geçýär


Demonstrantlar “Biz gitmeris”, “Olar gije-gündiz bize ýalan sözleýärler!” diýen şygarlary hem gegyrdylar. 17-nji dekabr, 2018 ý.

Wengriýanyň döwlet telewideniýesiniň binasynyň daşynda müňlerçe adam protest geçirdi. Demonstrantlar tertip bäş gün bäri premýer-ministr Wiktor Orbanyň sagçy hökümetine garşy ýöriş geçirýärler.

Demonstrantlar “Biz gitmeris”, “Olar gije-gündiz bize ýalan sözleýärler!” diýen şygarlary hem gegyrdylar.

Iki kanunçykaryjy binanyň içine girip Orbana garşy petisiýany efirde okamakçy bolanlarynda, daşary çykaryldylar. Orbanyň Wengriýanyň sudlaryny, mediasyny we ýurduň syýasy ulgamynyň beýleki pudaklaryny öz täsiriniň astyna geçirýändigi aýdylýar.

Göni efirde okalmaga synanyşylan petitsiýada medianyň we sudlaryň garaşsyzlygyna, şeýle-de "gulçulyyk" diýlip atlandyrylan hökümet kanunlarynyň ýatyrylmagyna çagyryş ediliýärdi.

Binanyň daşynda parlamentiň ona golaý agzasy hem protestçiler bilen birlikde gijäni geçirdi.

Protestler hepdede alty gün iş tertibini täzeden girizmäge mümkinçilik berjek kanun taslamasyna garşy döräpdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG