Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Putin bilen Lukaşenka iki ýurduň arasyndaky energiýa dawalaryny maslahatlaşdy


Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin Moskwada belarus kärdeşi Aleksandr Lukaşenka bilen duşuşdy. 25-nji dekabr, 2018.

Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin we onuň belarus kärdeşi Aleksandr Lukaşenka 29-njy dekabrda Kremlde iki ýaranyň arasyndaky gatnaşyklara zyýan ýetirýän energiýa dawalary barada maslahat etdi.

Bu 25-nji dekabrdaky pikir alyşmalardan soň iki lideriň soňky günlerdäki ikinji duşuşygy bolup durýar.

Orsýet şu ýylyň başynda öz salgyt sistemasyny üýtgetdi we bu üýtgeşme Belarusy rus gazy we nebiti üçin has köp töleg tölemeli etdi. Belarus bu üýtgeşikligi tankyt etdi, emma Moskwa Minskiniň şindi hem beýleki ýurtlara garanda az töleýändigini öňe sürdi.

“Men biziň bir-birekden hassa we bizar bolandygymyz barada anekdot aýtdym. Emma biz bir-birekden hiç wagt ýadamasak gerek, sebäbi biziň ara alyp maslahatlaşmaly meselelerimiz bar” diýip, “Interfaks” neşiri Lukaşenkonyň 29-njy dekabrda aýdan sözlerini sitirledi.

Synçylar Moskwanyň Belarusa 1999-njy ýyldaky birleşmek şertnamasy astynda has kän integrasiýa bolmagy üçin basyş görkezýändigini aýdýarlar. Emma Kremliň sözçüsi 29-njy dekabrda Belarysy Orsýete birikdirmek planynyň ýokdugyny aýtdy.

XS
SM
MD
LG