Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan süýji önümçiligini ösdürýär, garaşsyz neşir 'göçürmeli däldigini' ýatladýar


"Almeni" Türkiýäniň “Ülker” kompaniýasynyň “Albeni” şokoladyny gaýtalaýar. "TH-nyň suraty

Türkmenistan 2019-njy ýylda ýerli süýji-köke önümleriniň mukdarynyň 14 müň tonna golaý köpeldiljegini aýdýar.

Wise-premýer Çary Gylyjowyň 11-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda beren maglumatyna görä, 2018-nji ýylda ýurtda jemi 38 müň 324 tonna süýji-köke önümleri öndürilip, şolaryň 30 müň 423 tonnasy hususy kärhanalar tarapyndan çykaryldy.

TDH-nyň ýazmagyna görä,“Hasar”, “Oguzhan”, “Bars”, “Täze aý”, “Nygmat” ýaly meşhurlyk gazanan haryt belgili önümler daşary ýurt bazarlarynda hem uly islegden peýdalanýar”. Şeýle-de neşir geçenýyl ýurda daşary ýurtlardan getirilen süýji-köke önümleriniň möçberiniň iki essä golaý azalandygyny habar berýär.

Süýji-köke önümleriniň mukdaryny artdyrmak üçin Ahal welaýatynda täze üç kärhana gurmak, ozalky kärhanalary döwrebaplaşdyrmak planlaşdyrylýar. Täze kärhanalaryň ulanylmaga berilmegi, goşmaça iş orunlarynyň döredilmegi bilen, süýji-köke önümleriniň önümçiliginiň ýylda 13 müň 800 tonna ýetmegine mümkinçilik berer diýip, habarda aýdylýar.

“Türkmenistanyň Hronikasy” neşiri Türkmen telewideniýesinde görkezilen süýji-köke gaplarynyň şekillerine salgylanyp, türkmen telekeçileriniň başga ýurtlarda öndürilen önümleri emelsiz gaýtalaýandygyna ünsi çekýär.

“Akpamyk” şokalady Orsýetiň “Krasnyý oktýabr” kompaniýasynyň “Alenka” şokoladyna çalymdaş, 2-li lezzet we Almeni bolsa, ABŞ-nyň “Mars” kompaniýasynyň “Twix” we Türkiýäniň “Ülker” kompaniýasynyň “Albeni” şokoladlaryny gaýtalaýar. “Köytendag” şokolady bolsa, Orsýetiň “Alpen Gold” şokoladyny ýatladýar” diýip, TH ýazýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG