Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ we Kanada uçarlary Orsýetiň bombaçylaryny Demirgazyk Amerikan kenarlaryndan kowdy


Orsýetiň Tu-160 bombaçysy. Arhiw suraty

ABŞ-nyň we Kanadanyň söweş uçarlary Orsýetiň ýadro ýaraglaryny götermäge ukyply iki sany bombaçysynyň daşyny gallap, olary demirgazyk amerikan kenarlarynyň golaýyndan kowup çykardylar diýip, harby resmiler aýtdy.

Aerokosmiki goranyş boýunça Demirgazyk Amerikan komandowaniýesi 26-njy ýanwarda Orsýetiň iki sany “Tu-160" strategik bombaçysynyň 25-nji ýanwarda Kanada patyşalygynyň harby-howa güýçleri tarapyndan goralýan zona girende tanalandygyny aýtdy.

ABŞ-nyň iki sany "F-22" we Kanadanyň iki sany "CF-18" söweş uçary derhal bu ýere uçup bardy we rus bombaçylarynyň daşyny gallap, olary bu zonadan çykaryp kowdy diýip, beýanatda aýdylýar.

Habarda bu wakanyň anyk nirede bolandygy aýdylmaýar.

Orsýetiň döwlet eýeçiligindäki TASS habar gullugy ABŞ resmilerine salgylanyp, rus uçarlarynyň “başga biriniň territoriýasyna” girmändigini habar berdi.

Orsýetiň Daşary işler ministrliginiň beýanatynda iki strategik bombaçynyň “Demirgazyk Buzly okeanyň aralyk suwlarynyň ýokarsynda planlaşdyrylan uçuşy tamamlap, 15 sagatlyk uçuş mahalynda ýangyç guýmak praktikasyny amala aşyrandyklary aýdylýar.

Moskwanyň öz harby kuwwatyny mazamlap başlamagy bilen, rus we NATO uçarlarynyň dünýäniň dürli ýerlerinde gapma-garşy gelmegi soňky ýyllarda barha gürelýäne meňzeýär.

XS
SM
MD
LG