Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen prezidenti Bedew baýramynda şäheriň 'göreldeli' bolmagyny tabşyrdy


Ýagşyň netijeleri ýok edilýär, Aşgabat, 19-njy aprel, 2019

Türkmenistanyň prezidenti Bedew baýramynda paýtagtyň "ähli tarapdan göreldeli" bolmagyny tabşyrdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň häkimi Şamuhammet Durdylyýewe beren bu görkezmezinden daşary şäherde arassaçylygy saklamak boýunça işleri gözegçilik astynda saklamagy tabşyrdy.

Bedew baýramy ýekşenbe güni 27-nji aprelde geçiriler.

Her ýyl aprel aýynyň aýagynda bellenýän Bedew baýramy 2018-nji ýylda ilkinji gezek “milli” baýram hökmünde bellendi. Atlar barada birnäçe kitabyň awtory prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bu baýramyň adyny üýtgetmek, ony “Türkmen bedewiniň milli baýramy” diýip atlandyrmak hakyndaky ýörite karara gol çekdi.

Türkmenistanyň ýolbaşçylary şäherleriň arassaçylygyna aýratyn üns berýärler. Köçe süpürmek işlerine döwlet edara-kärhanalaryň işgärleri we okuw jaýlarynyň okuwçylary ýyllarboýy yzygiderli häsiýetde köpçülikleýin çekilýär.

Prezidentiň arassaçylygy üpjün etmek baradaky täze tabşyrygy Türkmenistanyň paýtagtynda we beýleki ýerleriniň ençemesinde weýrançylykly sil-ýagynyň dowam edýän wagtyna gabat geldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG