Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Erdoganyň hökümetini tankytlaýan žurnalist telegepleşige gatnaşandan soň 'taýak iýdi'


Türk prezidenti Rejep Taýyp Erdoganyň hökümetini tankytlaýan žurnalist telegepleşige gatnaşanyndan gysga wagt soň urlup-ýenildi we hassahana ýerleşdirildi.

Türk prezidenti Rejep Taýyp Erdoganyň hökümetini tankytlaýan žurnalist telegepleşige gatnaşanyndan gysga wagt soň urlup-ýenildi we hassahana ýerleşdirildi.

“Yenicag” gazeti 11-nji maýda öz synçylarynyň biri Yavuz Selim Demiragyň bäş ýa alty adam tarapyndan, öz öýüniň daş işiginde beýsbol taýaklary bilen urlup-ýenjilendigini aýtdy. Hüjümçiler soňra gaçyp gidipdir.

Hüjümiň sebäbi bada-bat belli bolmady. Emma ýurduň saýlaw komissiýasy Stambulyň häkimini saýlamak üçin 31-nji martda geçirilen ses berişligiň netijelerini ýatyrmak kararyna geleli bäri Türkiýede dartgynlylyk ýokary.

Saýlawlarda oppozisiýanyň kandidaty ýeňiş gazanypdy we bu Erdogan üçin uly zarba boldy. Gaýtadan ses berişlik 23-nji iýuna bellenildi.

Demirag Erdoganyň basyşlary esasynda netijeleri ýatyrylan ses berişlikde ýeňiş gazanan kandidat Ekrem Imamogluny goldaýan koalisiýa degişli partiýany goldaýardy.

Halk Jemhuriýet partiýasynyň, esasy oppozisýa partiýasynyň lideri Kemal Kilicdaroglu žurnalistiň ýerleşdirilen hassahanasyna baryp gaýdanyndan soň, Demiraga edilen hüjümi ýazgaryp çykyş etdi.

"Bir programma gatnaşandygy, öz pikir-garaýşyny aýdandygy ýa-da birini tankyt edendigi üçin žurnalist nädip öldürmek niýeti bilen urlup-ýenjilip biler?” diýip, ol žurnalistlere ýüzlenip aýtdy.

“Türkiýä nirä barýar?” diýip, ol sözüniň üstüni sorag bilen ýetirdi.

Demiragyň saglyk ýagdaýynyňdurnuklydygy, onuň 12-nji maýda hassahanadan goýberilmegine garaşylýandygy aýdylýar.

XS
SM
MD
LG