Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanyň prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy bilen duşuşdy


GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy— Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew . TDH-nyň suraty

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 14-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy— Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşyp, GDA-nyň hökümet başlyklarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirmek bilen bagly meseleleri maslahatlaşdy.

TDH-nyň maglumatyna görä, Lebedew Aşgabada Türkmenistanyň GDA-a başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilýän çärelere gatnaşmak üçin geldi.

Duşuşygyň dowamynda 15-16-njy maýda GDA-nyň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň Arkalaşygyň çäklerinde ynsanperwer hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gönükdirilen XIV forumy, GDA-nyň tohumçylyk meseleleri boýunça Hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň mejlisini geçirmek bilen bagly meseleler maslahatlaşyldy.

“Türkmenistan deňhukukly gatnaşyklary berkitmäge goşant goşmak bilen GDA-nyň çäklerindäki özara gatnaşyklaryň meselelerine oňyn çemeleşmelerini üýtgewsiz beýan edýär” diýip, Lebedew aýtdy.

Şeýle-de ol şu ýyl bu gurama Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde birnäçe çäräniň, şol sanda Ykdysady geňeşiň mejlisiniň we GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň, Ykdysady forumyň geçirilendigini belledi.

Berdimuhamedow GDA-nyň Ýerine ýetiriji komiteti bilen ýola goýlan gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini belledi we onuň işine ýokary baha berdi diýip, habarda aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG