Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazak protestçileri irki saýlawlardan öň bergileriň geçilmegini talap edýärler


Almatydaky 1-nji maý protestine gatnaşyjylar. Arhiw suraty

Onlarça jaý eýesi, esasan aýallardan ybarat, gelýän aýda geçiriljek irki saýlawlardan öň az girdejili maşgalalar, ýekelikde çaga terbiýeleýän eneler üçin problemaly bolan jaý karzlarynyň bergi-borçlarynyň geçilmegini we döwlet tarapyndan başga-da maliýe kömekleriniň berilmegini talap etdiler.

21-nji maýda Merkezi Aziýa ýurdunyň iň uly şäheri Almatyda, dolandyryjy Nur-Otan partiýasynyň edara jaýynyň daş işiginde geçirilen ýygnanyşyk energiýa baý ýurduň ilatynyň ýüzbe-ýüz bolan ykdysady kynçylyklary baradaky aladalarynyň ýene bir görkezijisi boldy.

Ýurduň awtoritar dolandyryjysy, 78 ýaşyndaky Nursoltan Nazarbaýew mart aýynda, onlarça ýyl oturan prezidentlik kürsüsinden çekildi, ýöne Nur-Otanyň başlygy bolup galdy.

Ol öz ornuna Kasym-Žomart Tokaýewi wagtlaýyn prezident belläp, häkimiýetiň ýumşaklyk bilen geçmegine gözegçilik etmäge çalyşýar.

Berk kontrollykda saklanylýan ýurtda 9-njy iýunda geçiljek saýlawlarda Tokaýewiň aňsatlyk bilen ýeňmegine garaşylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG