Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ÝB DIM-leriniň başlyklary Merkezi Aziýa bilen gatnaşyk boýunça täze strategiýany tassyklady


ÝB-niň daşary syýasat başlygy Federika Mogherini

Ýewropa Bileleşiginiň 28 ýurdunyň daşary işler ministrleri Merkezi Aziýa ýurtlary bilen gatnaşyklary boýunça strategiýanyň täze görnüşini tassykladylar diýip, TASS habar gullugy Lýuksemburgdan habar berýär.

Bu ýerde hepdäniň birinji güni ÝB Geňeşiniň maslahaty geçirildi. Gürrüňi edilýän strategiýanyň ilkinji görnüşi 2007-nji ýylda tassyklanypdy.

"2019-njy ýylyň 17-nji iýunynda Geňeş ÝB-niň Merkezi Aziýa hyzmatdaşlygy boýunça ÝB-niň syýasatynyň regiondaky täze mümkinçiliklerine uýgunlaşdyrylan täze strategiýasyny kabul etdi; Geňeş ÝB-niň Gazagystan, Gyrgyzystan respublikasy, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan bilen arasyndaky gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyny 2007-nji ýylda ÝB-niň ilkinji Merkezi Aziýa strategiýasy kabul edilen pursatyndan bäri gutlaýar”diýip, habarda aýdylýar.

Dokumentde aýdylmagyna görä, “Geňeş regionyň gyzyklanýan ýurtlary bilen giňeldilen patnýorlykda we hyzmatdaşlykda aşa hyjuwly we özara peýdaly ylalaşyklary baglaşmak we durmuşa geçirmek ýörelgesine ygrarly bolup galýar”.

“Bu ylalaşyklar ÝB bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň özara gatnaşyklaryndaky binýat bolmagynda galýar. Geňeş ÝB gatnaşyklarynyň Merkezi Aziýanyň indiwidual ýurtlarynyň reforma geçirmeklige we demokratiýany, adam hukuklaryny, kanunyň hökmürowanlygyny we sudlaryň garaşsyzlygyny pugtalandyrmaklyga, şeýle-de hususy pudagy, hususan-da azat bazar şertlerinde kiçi we orta kärhanalary goldamak bilen, ykdysadyýeti diwersifikasiýa etmäge taýýarlygy bilen baglydygyny gaýtalaýar” diýip, Geňeş aýtdy.

ÝB-niň daşary syýasat başlygy Federika Mogherini ÝB-Merkezi Aziýa ýurtlarynyň täze strategiýasyny 7-nji iýulda, ninistrleriň duşuşygynda yglan eder.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG