Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gürjüstanly protestçiler irki saýlawlar baradaky talaplaryny dowam etdirýärler


Tbilisidäki protestçiler. 22-nji iýun, 2019.

Orsýete garşy demonstrasiýaçylaryň müňlerçesi Gürjüstanyň paýtagty Tbiliside tapgyr üçünji gün toplanyp, käbir ýokary derejeli resmileriň işden çekilmegine we irki saýlawlaryň geçirilmegine çagyryş etdi.

Ondan iki gün öňki protestlerde ýüzlerçe adam ýaralanan we tussag edilen bolsa, 22-nji iýundaky protest parahatçylykly boldy.

Ýarygijeden soň, 23-nji iýuna geçilen badyna müňlerçe protestçi parlament binasyndan Gürjüstanyň dolandyryjy Gürjüstanyň arzuwy partiýasynyň baş edarasyna, Tbilisiniň meşhur Parahatçylyk köprüsiniň golaýyndaky bina tarap ýöriş etdi.

Protestçiler bilen bu binany goraýn polisiýa ofiserleriniň arasynda gapma-garşylyk ähtimallygy döredi.

Oppozisiýa wekilleri biraz öň hatda parlament spikeri Irakli Kobakhidze olaryň bir talabyny kabul edip, işden çekileninden soň hem, protestleriň 22-nji iýunda, tapgyr üçünji gije hem dowam etdiriljekdigini aýtdylar.

Protest liderleri öz talaplary, şol sanda içeri işler ministriniň işden çekilmegi, protestleriň birinji gijesinde tutulanlaryň boşadylmagy, märekä garşy zorluk ulanan hukuk goraýjylaryň jezalandyrylmagy, şeýle-de irki parlament saýlawlarynyň geçirilmegi baradaky talaplary berjaý edilýänçä protesti dowam etdirjekdiklerini aýdýarlar.

Bu protestler orsýetli kommunistiň, Döwlet dumasynyň deputaty Sergeý Gawrilowyň Gürjüstanyň parlament binasynda spikeriň ornuna geçip oturmagyna adamlaryň gahar etmeginden başlandy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG