Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Atambaýewiň rezidensiýasyndaky çaknyşyklarda ofiseri öldürmekde güman edilýän adam tussag edildi


Gyrgyz howpsuzlyk ofiseri Usenbek Niýazbekow

Gyrgyzystanyň öňki prezidenti Almazbek Atambaýewiň rezidensiýa toplumynda we onuň golaýynda bolan çaknyşyklar döwründe ýokary derejeli gyrgyz howpsuzlyk ofiserini atyp öldürmekde güman edilýän adam tussag edildi.

Aradan çykan polkownik Usenbek Niýazbekowyň hossarlaryna wekilçilik edýän aklawçy Kairat Zagibaýewiň 14-nji awgustda Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosyna beren maglumatyna görä, şahsyýeti köpçülige mälim edilmeýän şübheli polisiýa tarapyndan ele salyndy.

7-nji awgustda Bişkegiň golaýyndaky Koi-Taş obasynda ýerleşýän Atambaýewiň rezidensiýa toplumynda geçirilen reýd döwründe, alty çaganyň kakasy Niýazbekow döşüne atylan ok zerarly aradan çykdy.

Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosy Gyrgyzystanyň Milli Howpsuzlyk baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşanda, komitet ýurduň Içeri işler ministrliginiň wakany heniz hem derňeýändigini aýdyp, bu barada kommentariý bermegi ret etdi.

Gyrgyzystanyň Içeri işler ministrliginiň resmileri Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosy beren maglumatynda şübheliniň tussag edilmegi baradaky maglumatyň bir az soň köpçülige mälim ediljekdigini aýtdylar.

Atambaýew iki gün dowam eden ýowuz gapma-garşylykdan soň, 8-nji awgustda özüni polisiýa tabşyrypdy.

Içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, gapma-garşylykda ýörite güýçleriň hataryndan bir gullukçy ölüpdir, başga-da 170 adam, şol sanda 79 ofiser ýaralanypdyr.

Atambaýewe beýleki aýyplamalar bilen birlikde resmi wekillere garşy gazaplylyk ulanmak, köpçülikleýin bidüzgünçilikleri gurnamak, adam öldürmek synanyşygyna ýolbaşçylyk etmek we korrupsiýa aýyplamalary bildirilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG