Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Daşkendiň polisiýasy sakgallary zor bilen syrdyrmandygyny aýdýar


Facebookda Jamoliddin Muhammdajon bazarda tussag edilip, sakgallynyň zor bilen syrdyrylandygy barada ýazgy galdyrdy.

Daşkendiň polisiýasy onlarça sakgally adamy tussag edip, soňy bilen-de sakgallaryny zor bilen syrdyrandygy baradaky maglumatlary ret etdi. Olar adamlaryň ogurlanan mobil telefonlaryny satmakda güman edilýänleri ele salmak üçin geçirilen reýdiň dowamynda tussag edilendiklerini aýtdylar.

Polisiýanyň 27-nji awgust güni giçlik ýaýradan beýanatynda “Hiç kim sakgallyny syrmaga mejbur edilmedi, edilmezem” diýip, nygtalýar. Şeýle-de, onda tussag edilenleriň käbirinde sakgallaryň bolandygy, munuň bilen baglylykda olaryň ýüzüniň pasportyndaky suratyna gabat gelmegi üçin, olara sakgallaryny syrmagyň maslahat berlendigi aýdylýar.

Polisiýanyň maglumatyna görä, jemgyýetçilik ýerlerindäki, adamyň ýüzüni saýgarmaga ukyply, ýokary derejeli kameralar şahsyýetiň pasportyndaky suratyna esaslanyp işleýär.

“Wagtlaýynça tussag edilen käbir raýatlara ýüz-keşbini biometriki pasportyndaky suratyna golaýlatmak maslahat berildi. Olaryň ählisi bu maslahaty düşünişme bilen kabul etdi” diýip, beýanatda bellenilýär.

Beýanatda geçen hepde geçirilen reýdiň radikal yslama garşy göreş bilen hiç hili ilteşiginiň ýokdugy nygtalýar.

23-nji awgustda Daşkendiň Malika bazarynda ençeme adam tussag edilip, polisiýa edarasyna eltilipdi. Olar şonda sakgallarynyň zor bilen syrdyrylandygyny öňe sürüpdiler.

XS
SM
MD
LG