Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Abhaz lideri oppozisiýanyň täze saýlaw geçirmek baradaky talaplaryny ret edýär


Abhaziýanyň separatist lideri Raul Hadžimba

Abhaziýanyň separatist lideri Raul Hadžimba Gürjüstanyň bölüniji sebitinde geçirilen prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda gazanan dawaly ýeňşinden soň oppozisiýanyň täze prezident saýlawlaryny geçirmek baradaky talaplaryny ret etdi.

Oppozisiýa kandidaty Alkha Kwitsinia we onuň tarapdarlary 10-njy sentýabrda iki gün öň geçirilen ikinji tapgyr saýlawlarda Hadžimba diňe 1000 ses beren netijelere garşy protest bildirdiler.

“Saýlawlar geçirildi, olaryň netijesi aýdyň, bu ýagdaý parahatçylykda kabul edilmeli, bilelikde işleşmegiň pikirini etmeli, öz ýurdumyzyň ösüşi üçin tagalla etmegimizi dowam etdirmeli” diýip, Hadžimba 11-nji sentýabrda öz goldawçylarynyň ýygnanyşygynda aýtdy.

Saýlaw resmileri 2008-nji ýylda Gürjüstana garşy bolan gysga wagtlyk uruşdan soň Orsýet tarapyndan özbaşdak ýurt hökmünde ykrar edilen Abhaziýadaky saýlawda ses bermek üçin 127 müň adamyň hasaba alnandygyny aýtdylar.

Netijeler Hadžimbanyň 47.3 prosent, “Amtsakhara” partiýasynyň lideri Kwitsinianyň 46.1 prosent ses alandygyny görkezdi.

Kandidatlaryň hiç biri 50 prosentden artyk ses almasa, oppozisiýanyň aýtmagyna görä, kanun esasynda täze saýlawlar geçirilmeli.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG