Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazak prezidenti Aşgabatda GDA üçin Şengen wizasyna çalymdaş wiza barada pikirlenmegi teklip etdi


Gazagystanyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, arhiw suraty

Gazagystanyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew GDA ýurtlarynyň ilaty üçin Şengen wizasyna çalymdaş bir görnüşdäki wiza düzgünini girizmek barada oýlanmagy teklip edýär.

Tokaýew 11-nji oktýabrda Aşgabatda, GDA gatnaşyjy döwletleriň döwlet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisinde eden çykyşynda wiza meselesine şunuň ýaly çemeleşmäniň syýahatçylaryň akymyny düýpli köpeltjegine ynam bildirdi.

Neweurope.eu neşiriniň gazak hökümetine salgylanyp ýazmagyna görä, Tokýaew ýerli bilermenleriň bu mesele boýunça bilelikde işlemek zerurlygyna ünsi çekdi.

Sebitde wiza meselesine täzeden garamak talaby Özbegistanda prezident çalşandan soň, syýahatçylyk pudagynda ýitirilýän ummasyz girdeji mümkinçiliklerini ýerlikli ulanmak pikiri esasynda gün tertibine geldi.

Özbegistan 2020-nji ýyldan hytaý raýatlaryna ýedi günlük wizasyz syýahat teklip edýär, özbek hökümeti bu çäräniň syýahatçylygy ösdürmek üçin görülýändigini aýdýar.

Wizasyz syýahat mümkinçiligi, prezident Şawkat Mirziýoýewiň 12-nji sentýabrda gol çeken kararyna laýyklykda, 2020-nji ýylyň başyndan iki ýurduň raýatlary üçin-de, ýagny Hytaýyň we Hoň-Koňyň raýatlary üçin elýeterli bolar.

Bu çäreler netijesinde 2018-nji ýylda ýurda gelen syýahatçylaryň möçberi iki esse köpelip, 5.3 million adama ýetdi.

2019-njy ýylda işlenip düzülen programma esasynda, Gazagystan tarapyndan berlen wiza Özbegistanda, Özbegistandan berlen wiza bolsa Gazagystanda hem kabul ediler.

Hytaýyň sanawa goşulmagy bilen, indi Özbegistana raýatlary wizasyz syýahat edip bilýän ýurtlaryň sany 65 boldy.

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem resmileri tankytlap, ýurda gelýän syýahatçylaryň sanyny köpeltmegi talap edýär. Ol syýahatçylygy ykdysadyýetiň has girdejili pudaklarynyň birine öwürmegi sentýabryň aýagynda hem talap etdi.

Emma muňa garamazdan, wiza almak kynçylyklary sebäpli, milliardlap dollara gurlan täze uçar menzilleriniň we gymmatbaha myhmanhanalaryň köplenç boş durandygy aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG