Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran ölen protestçileriň sanynyň artýan wagtynda “duşman dildüwşüginden” üstün çykandygyny aýdýar


Hassan Rohani

Eýran ýolbaşçylary ýangyç bahalarynyň üzül-kesil ýokarlanmagy netijesinde gurnalan demonstrasiýalaryň gazaply basylyp ýatyrylmagynyň halkara ýazgarmalarynyň ýokarlanmagy bilen, “duşman dildüwşügini” ýeňendigini aýdýar.

"Biziň adamlarymyz ýeňiji bolup çykdy” diýip, prezident Hassan Rohani 20-nji noýabrdaky hökümet mejlisinde aýtdy we Eýranyň dürli ýerlerinde köçelere çykan protestçileri “ýaragly anarhistler” hökmünde häsiýetlendirdi we olaryň sanynyň ujypsyz bolandygyny belledi.


Şeýle-de ol protestçileriň Tähranyň daşary ýurtlardaky duşmanlarynyň – Saud Arabystanynyň, Ysraýylyň we Birleşen Ştatlaryň düzen “planlarynyň” bir bölegi bolandygyny aýtdy.

Eýranyň ýokary ruhany lideri aýatolla Ali Hameneýi 19-njy noýabrda ýurtda duşman “yzyna serpikdirildi” diýdi. Ol bu gozgalaň halk hereketiniň netijesi däl diýip, sözüniň üstüni ýetirdi.

Protestler Eýranyň dürli ýerlerinde, hökümet 15-nji noýabrda, prezident Donald Trampyň 2015-nji ýyldaky ýadro ylalaşygyndan bir taraply çekilmegi we Tährana garşy girizen ABŞ sanksiýalary bilen baglylykda,benzin bahalaryny kadalaşdyrýandygyny we subsidiýalary kesýändigini yglan edeninden soň başlandy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG