Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Azyk gytçylygy döwründe paýtagtyň dükanlarynda alyjylar aldanýar


Aşgabadyň "Daşoguz" bazary (arhiw suraty)

Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary, şu günler paýtagtda azyk gytçylygy we onuň ilata çäkli möçberde satylmagy bilen bir wagtda dükanlarda alyjylaryň aldanýan pursatlarynyň ýüze çykýandygyny habar berýärler.

"Kartoçkalar boýunça aldaw köp bolýar, bolmalysyndan has köp alýarlar. 'Daşoguz' bazarynda söwdagär garryja aýaldan ýag üçin 13 manada derek 15 manat aldy, belki-de ol zenanyň kwitansiýa seretjegine garaşmandyr. Garryja adamlar köplenç alyp bilenine begenip, kwitansiýa seretmeýärler" - diýip, habarçymyz 25-nji noýabrda habar berdi we köpçüligiň bank kartlary bilen tölemekden howatyrlanýandygyny, sebäbi özlerine kwitansiýanyň berilmeýän wagtynda eden söwdasyna gözegçilik etmek mümkinçiliginiň bolmaýandygyny belledi.

"Käbir ýerlerde kwitansiýa üçin kagyz bolmaýar. Kagyz gutardy diýýärler" - diýip, Azatlygyň habarçysy aýtdy.

Azatlyk Radiosy bu ýagdaý barada Aşgabadyň "Daşoguz" bazarynyň administrasiýasyndan maglumat alyp bilmedi.

Şu aýyň ortalarynda Aşgabadyň döwlet dükanlarynda käbir azyk önümlerini diňe nagt bolmadyk görnüşde satyp başladylar.

Şondan bäri döwlet dükanlarynda ýumurtga, günebakar ýagy we banan satyn almak üçin alyjylar bank kartlary bilen tölemeli bolýarlar. Bazarlarda we hususy dükanlarda bu harytlaryň nyrhy esli gymmat.

Habarçymyzyň sözlerine görä, 25-nji noýabrda döwlet dükanlarynda günebakar ýagy 13 manatdan satylypdyr, onuň bazardaky nyrhy 19 manada barabar. Bazarda her biri 8-9 manatdan satylýan ýumurtga döwlet dükanynda 45 teňňä, bazardaky 12 manatlyk banan döwlet dükanynda 6 manada satylypdyr.

Aşgabatda nagt bolmadyk tölegleriň aktiwleşdirilmegi ýurduň bankomatlarynda uzaga çeken nagt pul ýetmezçiliginiň dowam edýän wagtyna gabat geldi.

Şu günler bank kartlary bilen tölegler üçin apparatlary bolan söwda nokatlarynyň köpüsinde nagt bolmadyk görnüşde töläp bolýandygyny habarçylarymyz aýdýarlar.

Şol bir wagtyň özünde-de, käbir azyk önümleriň nagt bolmadyk tölege geçirilmegi ilatyň käbir gatlaklaryny olary satyn almak mümkinçiliginden mahrum etdi. Olaryň arasynda pensionerler we maýyplar bar.

"Pensiýalary öýlerine getirilýän ýaşy 70-den geçen garrylar we maýyplar [satyn] almak mümkinçiliginden mahrum boldular. Haçan-da, pensionerleri pensiýalary bankomatlardan almak düzgünine geçirenlerinde, ýaşy has ululara baryp, nagt almagy ýa-da olaryň öýlerine getirilip berilmegini saýlamaga hukuk berlipdi. Şu çaka çenli bu olar üçin oňaýlydy, sebäbi bankomatlar köplenç näsaz bolýar we pully bankomat gözlemek köp güýji alýar" - diýip, habarçymyz aýdýar.

Onuň sözlerine görä, häzirki wagtda gök-önümler we banandan başga ähli miweler nagt pula satylýar. Emma alyjylar, nagt pul bilen tölänlerinde-de aldanýarlar.

"Bir zenan nagt pula alma satyn alanda, barlady we özünden 8,3 manada derek 10 manat alnandygyny anyklady. Ol yzyna dolanyp muny satyja aýtdy, ol bolsa ony utandyrjak boldy onuň 1 manat 70 teňňe üçin gelendigini aýdyp: 'Utanaňokmy?' diýdi, emma goşmaça alma bermän, puluny gaýdyp berdi. Ol alma bermedi. Bu zenan bolsa köp çagaly. Ol baryp, bazar başlygyna şikaýat etdi" diýip, bu ýagdaýa şaýat bolan Aşgabatdaky habarçymyz gürrüň berdi.

Ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaý, işsizlik we ilatyň aglaba böleginiň maddy mümkinçiliginiň agyrlygy sebäpli, kesgitli nyrhly döwlet dükanlarynda hödürlenýän azyk ilat köpçüliginiň güzeran görmeginiň esasy çeşmesi bolýar.

Türkmenistanda azyk gytçylygy iki ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Çörek, un, ösümlik ýagy, ýumurtga we şeker yzygiderli görnüşde satuwdan aýrylyp durýar. Döwlet dükanlarynda azygyň söwdasy uly nobatlaryň döremeginde amala aşyrylýar. Ýurduň käbir regionlarynyň ilaty azyk önümleriniň getirilmegine hatda birnäçe aýlap garaşmaly bolýarlar.

Marynyň obasyna 6 aýda birinji gezek ýag geldi
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:59 0:00

Rus dilinde hem okaň

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG