Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen alabaýynyň Aşgabatda dikilýän heýkeli we alabaýyň 'milli aňyýeti güýçlendirmekdäki' orny


Illýustrasiýa suraty. Alabaý iti bilen gezelenje çykan bir adam.

Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanynda Aşgabatda dikilýän türkmen alabaýynyň heýkeli we türkmen döwletiniň 'milli aňyýeti ornaşdyrmakda' alabaýdan peýdalanyşy barada söhbetdeşlik geçirildi.

Türkmen alabaýyna Aşgabatda dikilýän ýadygärlik noýabr aýynyň dowamynda azyndan iki gezek döwlet baştutany derejesinde Türkmenistanyň döwlet telewideniýesinde gün tertibine getirildi.

Ýewraziýa boýunça ekspert hem-de "Türkmen bolmagy öwrenmek: Sowatlylyk, dil we häkimiýet" (Learning to Become Turkmen: Literacy, Language, and Power, 1914-2014) kitabynyň awtory Wiktoriýa Klementiň golaýda Fransiýanyň "France 24" neşirinde sitirlenmegine görä, ekspert heýkel bilen baglylykda türkmen alabaýy hakynda şeýle diýdi:

"Türkmenistanyň territoriýasy ymykly türkmendir diýen düşünjäni beketmekde alabaý döwlete ýardam berýär”

Dünýä Türkmenleriniň bu sanynda türkmen ýazyjysy we synçy Hudaýberdi Hally bilen bu tema boýunça söhbetdeşlik geçirildi.

Eýsem, alabaý türkmen çäginiň ymykly türkmen diýip kesgitlenmeginde nähili hyzmaty berjaý edýär? Milli aňyýetiň ornaşdyrylmagynda türkmen alabaýyndan nähili peýdalanylýar?

Alabaý itiniň näme aýratynlygy bar? Bu barada aýratyn ylmy-taryhy açyşlar barmy?

Daşary döwletlerde haýwanlara dikilýän başga nähili ýadygärlikler bar, olaryň aňyrsynda nähili taryhy faktlar ýa-da rowaýatlar bar?

Şeýle soraglaryň töwereginde taýýarlanan gepleşigi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň!

Türkmen alabaýynyň Aşgabatda dikilýän heýkeli we alabaýyň 'milli aňyýeti güýçlendirmekdäki' orny
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00


Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG