Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Zelenskiý derňew žurnalistini çäkden aşmakda aýyplaýar, redaktor aýyplamalary ret edýär


Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenskiý

Prezident Wolodymyr Zelenskiý “UA: Perşi telewideniýesi” bilen Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosynyň bilelikdäki “Shemalar” derňew proýektiniň habarçysyny deňagramly žurnalistikanyň çäginden çykmakda we ukrain liderini yzarlamak bilen kanuny bozmakda aýyplady. Topar bu aýyplamalary ret etdi.

20-nji maýda geçiren metbugat ýygnagynda Zelenskiý “Shemalar” proýektiniň habarçysy Mikaýlo Tkaçis “hemme ýerde, ol meniň ýaşaýan ýerimde, gidýän ýerimde, işleýän ýerimde...hemişe ýa-da tas her gün edil milli sakçy ýaly iş başynda” diýdi.

“Dünýäde haýsy ýurtda žurnalist prezidentiň ulag kerweninde gidýär, haýyş edýärin, iň bolmanda şeýle bir ýurt görkeziň maňa, prezidentiň ulag kerweniniň edil içinde, surata düşürsin, ýa-da düşürmesin, meni gyzyklandyranok, meniň gizläre zadym ýok – ýöne prezidentiň ulag kerweniniň edil içinde” diýip, Zelenskiý aýtdy.

“Meniň pikirimçe žurnalistika bilen hökümetiň arasynda şahsy hiç zat bolmaly däl, adam kanuny bozup bilmez” diýip, ol aýtdy.

“Shemalar” proýektiniň redaksiýasy Zelenskiýniň aýyplamalarynyň esassyzdygyny hem-de öz žurnalistleriniň ukrain kanunçylygynyň çäginde hem-de žurnalistiki ölçegleriň çygyrynda hereket edýändiklerini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG