Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Maryda ilat aýlyklaryny nagtlaşdyryp bilmän kösenýär


Nobatda duran adamlar. Arhiw suraty

Maryda zähmet haklarynyň plastik kartlaryna geçirileninden bäri iki hepdeden gowrak wagtyň geçendigine hem garamazdan, ýaşaýjylaryň köpüsi häzirki güne çenli pullaryny nagtlaşdyryp bilmän kösenýärler. Munuň netijesinde pullary nagtlaşdyrmak boýunça ilat arasynda näresmi hyzmatlar hem hödürlenip başlandy.

“Bu günler adamlar işleýän bankomat gözleginde welaýatyň dürli künjeklerinden Mary şäherine gelýärler. Olar tomsuň 40 gradusdan hem aşýan jokrama yssysynda banklara, söwda merkezlerine aýlanýarlar. Ýöne hiç bankomatda pul ýok. Haçan boljagam belli däl. Ýaşaýjylar onda-da her gün onlarça kilometr ýol söküp Mara gelýärler” diýip, Azatlygyň Baýramalydaky çeşmesi 16-njy iýunda maglumat berdi.

Häzir ýurduň tas ähli künjegindäki bankomatlarynda nagt puluň tapdyrmaýandygy, olaryň öňünde gijeden nobata durýan adamlaryň käte hepdeläp, käte-de aýlap zähmet, pensiýa haklaryny we kömek pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýändigi barada dowamly maglumatlar gowuşýar.

Munuň bilen bir wagtda, ýurtda kartlar arkaly nagt däl bank amallaryny amala aşyrmak hem kynlaşýar. Ozal kartlar bilen söwda edip bolan sanlyja dükanlarda hem indi diňe nagt pul bilen hasaplaşmak soralýar.

“Marynyň hususy dükanlarynyň birinde, kartlar arkaly tölegi kabul etmeýändigi sebäpli, alan azyk harytlarymy kassada goýup gaýtmaly boldum. Ýogsa, ozal bu dükanda nagt däl görnüşde töleg edip bolýardy” diýip, ýakynda Mary şäherinde bolan baýramalyly habarçymyz gürrüň berdi.

Bu ýagdaýlaryň ýaşaýjylaryň ýiti ykdysady krizisiň arasynda gün-güzeranyny aýlamagyny kynlaşdyrmagy bilen birlikde, dürli sebäplere gabatlap sadaka berjek bolýan adamlaryň-da bu planlaryndan el çekmegine sebäp bolýandygy bellenilýär.

“Bu günler harby gulluk borjuny tamamlan ýaş oglanlar öýlerine dolanýarlar. Bu sebäpli ýigitleriň maşgala agzalary, ozalky däplere eýerip, kiçi hem bolsa, sadaka bermäge synanyşýarlar. Emma adamlaryň ellerinde nagt pul ýok. Şol sebäpli-de, adamlar sadaka bermek niýetinden ýüz öwürmeli bolýarlar” diýip, atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz gürrüň berdi.

Bellesek, Azatlykda ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça anyk ýer, adam atlary bar bolsa-da, howpsuzlyk aladalary sebäpli, olary äşgär etmekden saklanýarys.

Bu aralykda, bankomat gözleginde Marynyň beýleki şäherdir obalarynyň ýaşaýjylarynyň welaýatyň administratiw merkezine gelmegi bilen baglylykda ilat arasynda näresmi hyzmatlar hem hödürlenip başlandy.

“Bankomatlaryň öňündäki nobatlarda ‘eger-de 40 manat berseňiz, siziň deregiňize nobata durup, kartyňyzdaky puly alyp bereýin’ diýen teklipler edilip başlandy. Ol adamlar puly nagtlaşdyranyndan soňra, kart eýesine jaň edip habarly etjekdiklerini aýdýarlar. Käbirler bu teklipden ýüz öwürseler, käbirleri, hususan-da beýleki sebitlerden gelenler, bialaç kartyny ynanýarlar” diýip, habarçymyz aýtdy.

Türkmenistan soňky birnäçe ýyl bäri ýiti ykdysady kynçylygy başdan geçirip gelýär. Ýöne ýurt resmileri bu kynçylyklary aç-açan agzamaýar. Oňa derek döwlet media we metbugat serişdelerinde gije-gündiz ýurtdaky ösüşler diýilýän sepgitler mahabatlandyrylýar.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG