Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Putin Kononenkony “Watanyň öňündäki edermenligi” diýen ordeniň ikinji derejesi bilen sylaglady


Rus kosmonawty Oleg Kononenko

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin rus kosmonawty Oleg Kononenkony “Watanyň öňündäki edermenligi” diýen ordeniň ikinji derejesi bilen sylaglady. Bu barada TASS habar agentligi Russiýanyň hukuk maglumatlary baradaky websaýtynda çap edilen döwlet baştutanynyň kararyna salgylanyp, 23-nji awgustda habar berdi.

“Kononenko Oleg Dmitriýewiç adam kosmonawtikasynyň ösmegine goşan goşandy, kosmos giňişligini öwrenmekde, özleşdirmekde we peýdalanmakda görkezen edermenligi hem-de ýokary hünär ussatlygy üçin “Watanyň öňündäki edermenligi” diýen ordeniň ikinji derejesi bilen sylaglanmaly” diýlip, resmi kararda aýdylýar.

1964-nji ýylda Türkmenistan SSR-niň Çärjew oblastynda dünýä inen astronawt Oleg Kononenko Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan “Türkmenistanyň Gahrymany” diýen at bilen hem sylaglandy.

Bu sylag geçen ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginde çap edilen habarda yglan edilip, prezidentiň kosmonawtyň ussatlygyna ýokary baha berip, onuň bäş sapar açyk kosmos giňişligine çykandygyny, 4 sapar Halkara kosmos stansiýasyna ekspedisiýa gatnaşandygyny nygtandygy aýdyldy.

Kononenko Türkmenistanyň “Prezidentiň Ýyldyzy” ordeniniň, Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany diýen adyň hem-de Russiýanyň Kosmonawtika federasiýasynyň Ýuriý Gagarin medalynyň hem eýesidir.

2019-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri Kononenkonyň Halkara kosmos stansiýasynda Berdimuhamedowyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregidir” atly kitabyny we türkmen baýdagyny göterip düşen suratyny görkezdi. Bu fotosuratyň ýasalan bolmak ähtimallygyny görkezýän alamatlar daşary ýurtly synçylarda şübhe döretdi.

XS
SM
MD
LG