Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝB-niň Daşary işler ministrleri Tihanouskaýa bilen duşuşýar, Lukaşenka garşy sanksiýa seredýär


ÝB-niň daşary syýasat boýunça başlygy Josep Borrel(s) we Belarusyň oppozisiýa lideri Swýatlana Tihanouskaýa, Brussel, 21-nji sentýabr, 2020

Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusyň oppozisiýa lideri Swýatlana Tihanouskaýa bilen duşuşyp, Belarusyň onlarça resmisine, belki-de prezident Aleksandr Lukaşenka-da, saýlawdan soňky protestlere garşy hyýanatçylykly hereketler we awtoritar lideriň ýeňiş gazanmagyna sebäp bolan saýlaw galplyklary bilen baglylykda sanksiýalary girizmek meselesini ara alyp maslahatlaşýarlar.

9-njy awgustda, Lukaşenka oppozisiýa we günbatar ýurtlary tarapyndan galp hasaplanýan prezident saýlawlarynda ýeňiji diýlip yglan edileli bäri Belarusy köpçülikleýin nägilelikler sarsdyrdy.

ÝB-niň daşary syýasat boýunça başlygy Josep Borrell 21-nji sentýabrda Tihanouskaýa bilen bolan duşuşykdan soň "belarus halkynyň, esasanam hakyky liderlik duýgusyny görkezýän belarus zenanlarynyň edermenligi we erjelligi meni haýran galdyrdy" diýdi.

Şeýle-de Borrell, Belarusyň we onuň ýarany Orsýetiň Ýewropanyň belarus wakalaryna gatyşmagy baradaky aýyplamalaryny ret etdi we "muny içerki işlere gatyşmak diýip hasaplap bolmaz, sebäbi demokratiýa we adam hukuklary Ýewropa Bileleşiginiň aýratynlygynyň özenidir" diýip belledi.

Brýusseldäki ýygnak Belarusda polisiýanyň Lukaşenka garşy geçirilýän köpçülikleýin ýörişlerde şenbe güni ýüzlerçe demonstranty tussag edeninden bir gün soň boldy.

XS
SM
MD
LG