Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Müňlerçe adam belarus howpsuzlyk güýçleri tarapyndan urlup öldürilendigi habar berilýän ‘gahrymanyň’ ýasyny tutýar


Ýurt boýunça müňlerçe adam öň esger soň artist bolan adamy hatyralaýar.

12-nji noýabrda elleri gül desseli müňlerçe adam maskaly belarus howpsuzlyk güýçleri tarapyndan urlup öldürilendigi habar berilýän 31 ýaşly 'gahrymany' hatyralamak üçin Minskde ýygnandy.

Şaýatlar 11-nji noýabrda raýat eşikli adamlaryň Raman Bandarenkany skwerde bolan ýakalaşykdan soň alyp gaçandyklaryny aýdýarlar. Olar skwere oppozisiýanyň awtoritar Alýaksandr Lukaşenka garşy protest hereketleriniň nyşanyna öwrülen ak-gyrmyzy lentalary aýyrmak üçin barypdyrlar.

Içeri işler ministrligi “näbelli adamlaryň” ýakalaşandygyny, polisiýanyň wakanyň bolan ýerine baryp, ýaraly Bandarenkony hassahana äkitmek üçin tiz kömek çagyrandygyny aýtdy.

Şaýat ol ýerde tiz kömegiň ýokdugyny, oňa derek, maskaly adamlaryň howpsuzlyk güýçleriniňkä meňzeş minibusda birnäçe adamy alyp gidendigini aýtdy.

Bir sagat töweregi wagt soň, Bandarenko, habar berilmegine görä, kellesine ýeten agyr şikes bilen tiz kömek hassahanasyna kabul edildi we ol ýerde wepat boldy.

Özüne we maşgalasyna atylan haýbatlardan soň ýurdy terk eden oppozisiýa lideri Swýatlana Tihanowskaýa Banderankany gahryman atlandyrdy.

“Ol erkinlik isleýän aktiw belarusly bolany üçin režim terrorynyň we adamkärçiliksizliginiň pidasy boldy” diýip, Tihanowskaýa aýtdy.

“Raman Bandarenkonyň ölümine şok boldum” diýip, Litwanyň daşary işler ministri Linas Linkewiçus Twitterde aýtdy. “Geň galdyryjy bihaýalyk, wagşyçylyk we adamlaryň özgerişe bolan hyjuwlarynyň garşysynda režimiň gödek nadanlygy” diýip, ol aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG