Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

HRW Gazagystanyň hukuk goraýjy toparlara garşy edýän “geň galdyryjy” basyşlaryny ýazgardy


Polisiýa parlament saýlawlary geçirilýän wagty protestçileri tussag edýär. 10-njy ýanwar, 2021 ý. Aktobe, Gazagystan.

Human Rights Watch (HRW) Gazagystanda maliýe hasabatlarynda ýol berlendigi aýdylýan 'kanun bozmalar' üçin adam hukuklaryny goraýjy toparlara garşy alnyp barylýan “basyp ýatyrmalaryň” gazak ýolbaşçylarynyň ýurtda adam hukuklaryny ösdürmek “tagallalary” babatynda “çynlakaý şübhe” döredýändigini aýtdy.

Düýbi Nýu-Ýorkda ýerleşýän gurama 20-nji ýanwarda beren beýanatynda häkimiýetleriň adam hukuklaryny goraýjy aktiwistlere we guramalara garşy köpden bäri “çäklendiriji kanunlary we çakdanaşa aýyplamalary” ulanyp gelendigini aýtdy. Ýöne “Gazagystanda birleşmek azatlygyna edilen soňky hüjüm bilen bagly geň galdyryjy ýagdaý: näçe toparyň birden nyşana alynýandygy hem-de häkimiýetleriň aç-açan bikanun hereket etmekleridir” diýip, HRW aýtdy.

Beýanatda HRW-yň Merkezi Aziýa boýunça ýokary derejeli hünärmeni Mihra Rittmann 15-nji ýanwarda Almatynyň salgyt resmileri tarapyndan jerime salnan “Eho” saýlaw synçy toparynyň işine salgylandy.

Aradan üç gün geçenden soňra Nur-Sultan resmileri “Erkindik Kanaty” adam hukuklaryny goraýjy topara hem jerime ýazdy.

Üstümizdäki günlerde başga-da azyndan dört hökümete degişli bolmadyk gurama ýerli salgyt edaralaryna çagyryldy diýip, Rittmann aýtdy. Bu toparlaryň öz işlerini togtatmak ýa-da jerime tölemek ýaly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz galmagy mümkin diýip, ol sözüne goşdy.

Hünärmen halkara jemgyýetçiligini “bu abraýly hukuk toparlaryny goldap çykyş etmäge çagyrdy” we “olaryň geljeginiň muňa bagly bolmagynyň mümkindigini” aýtdy.

XS
SM
MD
LG