Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bendilikden prezidentlige: Japarow Gyrgyzystanyň prezidenti hökmünde kasam kabul etdi


Sadyr Japarow Gyrgyz Respublikasynyň prezidenti wezipesine kasam kabul edýär. 28-nji ýanwar, 2021 ý. Bişkek.
Sadyr Japarow Gyrgyz Respublikasynyň prezidenti wezipesine kasam kabul edýär. 28-nji ýanwar, 2021 ý. Bişkek.

Bary-ýogy üç aý töweregi mundan ozal adam ogurlamakda günäkärlenip, türmede oturan Sadyr Japarow aý başynda gazanan uly ýeňşinden soň, Gyrgyzystanyň prezidenti hökmünde kasam kabul etdi.

Koronawirus aladalary sebäpli, sada geçirilen inaugurasiýa dabarasynda 52 ýaşly Japarow 28-nji ýanwarda Gyrgyz döwlet filarmoniýasynda kasam kabul etdi.

Gyrgyzystan oktýabr parlament saýlawlaryndan bäri krizisi başdan geçirdi. Saýlawlar hökümeti agdaran we şol wagtky prezident Sooronbaý Jeenbekowyň wezipeden çekilmegine getiren protestlere ýol açdy. Munuň bilen ýurtda 2005-nji ýyldan bäri üçünji gezek gyrgyz prezidenti we hökümeti protestler bilen wezipeden çetledildi.

Japarow hem tolgunyşyk wagty protestçiler tarapyndan türmeden azat edilen belli-meşhur syýasatçylaryň hataryndady. Ol 2013-nji ýylyň oktýabrynda demirgazyk-gündogar Gyrgyzystanda bir magdançylyk işine garşy bildirilen protest wagty adam ogurlamakda günä bildirilip, 10 ýyl möhlet bilen türme tussaglygyna höküm edilipdi.

Ol özüne bildirilen günäni tutanýerli ret etdi.

10-njy ýanwar saýlawlarynda sesleriň 79 göterimine eýe bolan Japarow prezident wezipesine kasam kabul edip, ähli syýasy toparlary, şol sanda öz garşydaşlaryny, etniki toparlary, hökümete degişli bolmadyk guramalary hem-de dini guramalary birleşmäge we ýurduň geljegi üçin bilelikde işlemäge çagyrdy.

Japarow özüniň “köpugurly” daşary syýasata ygrarly galjakdygyny hem-de özüniň ýurda ýolbaşçylyk etjek döwründe Russiýanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň ýurduň esasy partnýorlary boljakdygyny nygtady.

XS
SM
MD
LG