Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kabulda bolan partlamalar azyndan bäş adamy öldürdi


Kabulda iki adamy öldüren partlama. 10-njy fewral, 2021.

Owganystanyň paýtagtynda bolup geçen bomba hüjümlerinde azyndan bäş adam ölüp, iki adam ýaralandy.

Kabul polisiýasynyň metbugat wekili Ferdaws Faramarz ulagl bombalarynyň ýarylmagy netijesinde dörän iki partlamanyň wagt aratapawudynyň 15 minut bolandygyny aýtdy.

Polisiýa ulagyny nyşana alan üçünji bomba takmynan iki sagat soň partlap, ulagdaky iki owgan esgerini we b ötegçi raýaty öldürdi.

Hüjümleriň jogapkärçiligini häzirlikçe h iç bir topar öz üstüne almady we polisiýa derňewleri alnyp barylýar.

Kabulda soňky hepdelerde ulaglaryň aşagyna berkidilen we uzakdan ýa-da wagt goýlup partladylýan ownuk "ýelmeşiji" bombalary ulanmak arkaly guralýan hüjümler köpeldi.

Ýöriteleýin kast etmek maksady bilen guralýan hüjmlerde howpsuzlyk güýçleriniň agzalary, wezipeli adamlar, kazylar, raýat jemgyýetiniň aktiwistleri we žurnalistler nyşana alyndy.

Soňky döwürde hökümet bilen “Talyban” gozgalaňçylarynyň arasynda alnyp barylýan parahatçylyk gepleşikleriniň togtamagy ýurduň käbir ýerlerinde zorlukly wakalaryň artmagy bilen utgaşdy.

Ekstremist “Yslam döwleti” topary hüjümleriň käbiriniň jogapkärçiligini öz üstüne aldy, emma owgan hökümeti hüjümleriň käbirini “Talybandan” gördi.

XS
SM
MD
LG