Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Putin daşary ýurt "prowokasiýalaryna" garşy duýduryş berdi


Rus prezidenti Wladimir Putin

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin özüniň ýyllyk 17-nji halka ýüzlenmesinde daşarky prowokasiýalar diýip atlandyran wehimlere garşy haýbat atdy, şeýle-de, Günbatar bilen Moskwanyň arasyndaky dartgynlylyklaryň arasynda, berk we tiz görnüşde jogap çäresini görjekdigini söz berdi.

Putiniň 21-nji apreldäki çykyşy tussaglykdaky oppozisiýa lideri Alekseý Nawalnynyň tarapdarlarynyň Kremliň tankytçysyna garaşsyz saglyk hemaýatynyň berilmegini talap edip geçirýän protestlerinden birnäçe sagat öň geçdi.

Galyberse-de, bu çykyş 19-njy sentýabrda döwlet Dumasyna geçjek saýlawlara görülýän taýýarlyklaryň, şeýle-de ýurtdaky dowam edýän ykdysady we jemgyýetçilik görkezijileriň pese gaçmagynyň arasynda geçdi.

Putiniň çykyşy Moskwanyň ABŞ we Ýewropa Bileleşigi bilen dartgynlylyklaryň ýitileşýän, Ukrainanyň gündogaryndaky konfliktiň ýaýbaňlanýan we goňşy Belarusda awgustdaky dawaly prezidentlik saýlawlaryndan soň dörän tolgunşyklaryň döwrüne gabat geldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG