Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Demirgazyk Owganystan: “Talyban” öz çägini giňeldýärler. Söweşler sagat saýyn üýtgäp dur


Owgan howpwsuzlyk güýçlerine hemaýat bermäge gelen raýatlar

“Talyban” söweşijileri Demirgazyk Owganystanda basyp alan ýerleriniň çägini giňeldýärler. Talyplar düýn Anthoý etrabynyň Garamgol we Gorgan etraplaryny birbada basyp aldylar. Ýöne strategiki nukdaýnazardan möhüm hasaplanýan Anthoý şäheriniň şu gün “Talyban” hüjümçilerinden yzyna gaýdyp alnandygyny ýerli resmiler aýtdylar.

Bu barada Farýap welaýatynyň polisiýa edarasynyň metbugat wekili Abdul Kerim Ýuruş Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi: “Düýn yza çekilen owgan güýçleri Anthoý etrabyna ýene hüjüme geçipdirler hem Anthoý şäherini hökümet harbylary gabaw astyna aldylar. Onlarça “talyban” ýaraglylary owgan güýçleriniň gabawyna düşdi” diýip, Ýuruş belledi.

Şol wagtyň özünde “Talyban” Anthoý etrabyna özleriniň henizem eýeçilik edýändigini aýdýarlar. Olar Akgine benderine tarap hem hüjüme başlandygyny habar berýärler.

Demirgazyk Owganystanyň Jöwüzjan welaýatynyň käbir etraplaryny hem “Talyban” söweşijileri basyp aldy. “Etraplary owgan güýçleri söweşsiz ýagdaýda “Talyplara” tabşyrdylar” diýip, ýerli ilat närazylyk bildirýär.

Balh welaýatynyň etraplarynyň köp bölegi hökümet güýçleriniň elinden gitdi. Mazary-Şerif şäheriniň eteklerinde “Talyban” jihädçileri hereket edýärler. Balh welaýatynyň öňki häkimi we “Jemgiýeti islamy” partiýasynyň Nur toparynyň başlygy Ata Muhammetnur bu welaýatyň ýaşaýjylaryny talyplara garşy göreşe çagyrdy.

Ol öz tarapdarlaryna ýüzlenip, olaryň ýaraglaryny ýokary galdyrmagyny sorap: “Ildeşler, ýaraglaryňyzy belent tutuň!” diýip gygyrdy.

Amyderýa arkaly Özbegistan we Täjigistan bilen serhetleşýän Kelder hem-de Şordepe etraplaryna-da “Talyban” güýçleri hüjüm etdiler. Birnäçe harby postlary “Talyban” güýçleri basyp aldy.

Etraplary ýarymresmi türkmen ýaragly toparlary talyp hüjümçilerinden gorap gelýär. Şoňa garamazdan, ýarymresmi türkmen ýaragly toparlaryny hökümetiň ok-ýaraglar we harby enjamlar bilen üpjün etmeýändigine legendar türkmen komandiri Muhammet Nebi Güýçli örän nägilelik bildirýär.

– Bize hökümet agyr ýaraglar bersedi – diýip, komandir Güýçli owgan hökümetinden sorandygyny aýtdy. – Bizlere bolup duran hiç bir ýardam ýok.

Kelder we Şordepe etraplary Haýratan benderiniň iki tarapynda ýerleşýär. Bu iki etrabyň ýaşaýjylary hem umuman, türkmenlerdir. Kelder etrabyndaky harby bazalary hem harby postlary jeňçileriň basyp alandygyny komandir gürrüň berdi.

Wagtynda ýardam bolmasa, onda Kelder we Şordepe etraplarynda ýaşaýan halkyň heläkçilige uçrajakdygyny komandir Muhammet Nebi Güýçli duýdurýar.

– Postlar elden gitdi, atyşygam bar – diýip, ol aýdýar.

“Talyban” güýçleri ykdysady taýdan möhüm bolan benderleri basyp almaga synanyşýarlar. Şirhan benderini talyplar basyp aldy. Şirhan benderi Owganystan bilen Täjigistanyň arasynda uly ähmiýete eýe bolan serhet geçelgesidir.

Haýratan benderini hem basyp almak üçin jeňçiler jan edýärler. “Şol sebäpden “Talyban” söweşijileri Haýratan benderiniň iki ýanynda ýerleşen Şordepe we Kelder etraplaryna toplanýarlar” diýip, ýerli bilermenler aýdýarlar.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň gizlinligini doly kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG