Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyň önümçiligini artdyrýar


Eýranyň döwlet telewideniýesinde ýurduň özünde öndürilen sentrifugalar görkezilýär (arhiw suraty)

Eýran ýarag derejesine golaý möçberde urany baýlaşdyryp başlady diýip, BMG-niň atom gözegçilik edarasy aýdýar.

Atom energiýasy boýunça halkara agentligiň (AEHA) 17-nji awgustda özüne agza döwletlere hödürlän hasabatynda, Eýranyň Natanz ýadro desgasynda ikinji kaskad sentrifugalary arkaly urany 60% arassalyk derejesinde baýlaşdyrýandygy mälim edilýär.

Düýbi Wenada ýerleşýän agentlik maýda Eýranyň bu derejedäki urany diňe bir kaskady ulanmak arkaly baýlaşdyrandygyny aýdypdy. 90% eýýäm ýarag derejesi diýlip hasap edilýär. Şol bir wagtda, daşap bolýan ýadro bombasyny öndürmek üçin başga-da tehniki ädimleriň amal edilmegi zerur.

Aprelde Eýran Natanz ýadro desgasyna edilen hüjüme jogap edip, urany 20% arassalyk derejesinden 60%-e çenli artdyrjakdygyny aýtdy. Tähran ýadro desgasyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini Ysraýylyň üstüne ýükledi.

ABŞ-nyň ozalky prezidenti Donald Trampyň 2015-nji ýyldaky ýadro ylalaşygyndan çykyp, Tährana garşy sanksiýalary ýaňadandan girizmeginden soň, Eýran ylalaşykda göz öňünde tutulan çäklendirmelerden el çekip başlady.

Ýadro ylalaşygyna laýyklykda, Eýran urany diňe 3,67% derejesinde baýlaşdyrmalydy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG