Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Günbatar Köpetdagda 10 müň gektar meýdan ýandy


Illýustrasiýa suraty

Köpetdagda eýýäm 10 gün bäri dowam edýän ýangynlar 10 gektar töweregi meýdandaky ösümlikleri ýok etdi. Bu barada, “Meteožurnal” internet neşiri 22-nji awgustda habar berdi.

Maglumatda ýangynyň 19-21-nji awgust aralygynda Monjukly dag gerşiniň gündogar tarapynda 3 müň 100 gektar ýeri ýok edendigi aýdylýar. Mundan başga-da, ýangynda Günbatar we Merkezi Köpetdagdaky ýeke-täk pisse we arça jeňňellikleriniň, şeýle-de jülgelerdäki ösümlikleriň ýok bolandygy bellenilýär.

10-13-nji awgustda ýangyn Kesedagyň günorta eňňidi we galan töwerekleri boýunça geçdi. Ýangyn Sünt-Hasardag goraghanasynyň merkezi böleginiň günorta tarapyna hem zyýan ýetirdi. Ýangynyň meýdany 6 müň 500 gektara deň boldy.

Şeýdip soňky 10 günüň içinde ýangyn 9 müň 600 gektar meýdandaky ösümlikleri ýok etdi diýip, “Meteožurnal” belleýär.

Türkmen häkimiýetleri we habar serişdeleri ýangyn, onuň ýetirýän zyýany barada dymýarlar. Şeýle-de ýangyny söndürmek boýunça alnyp barylýan işleriň gerimi näbelli bolmagynda galýar.

XS
SM
MD
LG