Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan Mercedes we beýleki kysymly ulaglaryň getirilmegini çäklendirdi


Illýustrasiýa suraty
Illýustrasiýa suraty

Türkmenistana Mercedes kysymly ulaglaryň ähli görnüşlerini getirmek gadagan edildi. Bu barada turkmen.news neşiri özüne düşen “Türkmenistanyň çägine getirilmegi çäklendirilen awtoulaglaryň sanawyna” salgylanyp habar berýär.

Neşir ulaglara girizilen gadagançylyklaryň sebäpleriniň aýdyň däldigini, şeýle-de Mercedes we BMW kysymly ulag eýeleriniň 2020-nji ýylyň martyndan bäri guratlyk barlagyndan geçip bilmeýändigini belleýär.

Türkmen häkimiýetleri raýatlaryň awtoulag sürmegi bilen bagly başga-da dürli-dürli çäklendirmeleri durmuşa geçirýärler.

Türkmenistanda awtoulag eýelerinden öz ulaglaryny ak ýa-da açyk reňke boýamak talap edilýär. Ak reňk döwlet baştutanyň söýgüli reňki hasaplanýar.

Türkmenistanda awtoulaglaryň reňki bilen bagly gadagançylyklara 2014-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabat şäherinde hereket edýän awtoulaglarda gara diskleriň gadagan edilmegi bilen badalga berildi. 2015-nji ýylda gara we garaňky reňkli awtoulaglaryň ýurda getirilmegine gadagançylyk girizildi. 2017-nji ýylyň dekabr aýynda häkimiýetleriň ulaglar boýunça ak reňk talaby has-da güýçlendi. 2018-nji ýylyň birinji çärýeginde häkimiýetleriň gara we garamtyl reňkli ulaglara girizýän hereket çäklendirmeleri barada yzly-yzyna habarlar gelip gowşupdy.

Galyberse-de, ýurtda dürli bahanalar bilen aýal-gyzlaryň sürüjilik şahadatnamasy ellerinden alynýar, aýallaryň eýeçiligindäki ulaglaryň guratlyk hatynyň möhleti uzaldylmaýar.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG