Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazagystanyň sudy syýasy aktiwist Abişewiň möhletinden öň boşadylmagyny oňlady


Syýasy aktiwist Kenžebek Abişew we onuň aklawçysy Gulnara Žuaspaewa. Almaty regiony, 15-nji aprel, 2021

Gazagystanyň kazyýeti, adam hukuklary guramalary tarapyndan syýasy tussag hökmünde ykrar edilen näsag aktiwist Kenžebek Abişewiň möhletinden öň boşadylmagyny üpjün etdi.

Almatyda ýerleşýän "Ar, Ruh, Hak" atly adam hukuklary toparynyň esasy agzasy Bahthan Toreghožina Kapşagaý şäher kazyýetiniň 27-nji sentýabrda Abişewi möhletinden ir boşatmak barada karar edendigini we onuň prokurorlar şikaýat etmese, 15 günüň içinde güýje girjegini Azatlyk Radiosyna aýtdy.

Fewral aýynyň başynda kazyýet Abişewiň türmede oturan wagtynda özüni alyp barşy üçin Gazagystanyň kanunlary tarapyndan rugsat berlen üç ýyldan gowrak möhletde boşadylyp bilinjekdigini mälim edipdi.

Şeýle-de bolsa, Almatynyň etrap prokuraturasy iň soňky pursatda karardan şikaýat etdi we aktiwistiň tussaglykda özüni gowy alyp barmagynyň möhletden öň boşadylmagy üçin ýeterlik däldigini öňe sürdi. Soňra kazyýet prokuroryň haýyşyny kanagatlandyrýandygyny aýdyp, bu karary ýatyrdy.

Abişewiň aklawçylary onuň möhletden öň boşadylmagy üçin ýene-de ýüz tutdular.

Abişew we beýleki iki aktiwist Gazagystanyň gadagan edilen Demokratik Saýlawy (DWK) hereketiniň ideýalaryny ýaýradýandyklary üçin günäli tapylypdy we 2018-nji ýylyň dekabrynda ýedi ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Soňra türme möhleti sekiz aý azaldyldy.

Abişew özüne garşy gozgalan işi syýasy matlaply atlandyrdy we aprel aýynyň ortalarynda nägilelik bildirip başlan açlyk yglan etdi. Onuň ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy sebäpli ol türmeden Kapşagaý şäher hassahanasyna geçirildi.

Demokratik Saýlawy hereketi birnäçe ýyl bäri Fransiýada ýaşaýan Gazagystanyň hökümetini aç-açan tankytlaýan Muhtar Ablýazow tarapyndan esaslandyryldy. Ablýazow soňky ýyllarda internet arkaly Gazagystanda hökümete garşy rugsat berilmedik ýörişleri guraýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG