Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Sürüji ýol hadysasynda heläk bolan düýeleriň öwezini dolmaly edildi


Garagum çölüni kesip geçýän bir gara ýol. Illýustrasiýa suraty. (Arhiwden alyndy)

Awgustyň ahyrynda Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän bir magistralyň ugrunda bolan ýol hadysasynyň jikme-jiklikleri aýan bolýar.

Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysyna görä, geçen aýyň ahyrynda bir hususy kärhananyň adyna bellige alnan “DAF” kysymly ýük ulagy ýol hadysasyna uçrapdyr.

Ýol hadysasyna garaşylmadyk ýagdaýda ýük ulagynyň öňünden çykan bir topar düýe sebäp bolupdyr.

Ýol üstünde bir topar düýe gören sürüji ulagy saklap ýetişmeýär we düýe sürüsine baryp urýar. Netijede, birnäçe düýe ölüpdir we ýük ulagy agyr zyýan çekipdir. Bu hadysada başga ejir çeken ýok, ýöne, Azatlyk Radiosynyň habarçysyna görä, ulag sürüjisi heläk bolan düýeleriň öwezini dolmaly edildi.

Habarçymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä, “DAF” kysymly ýük maşyny halkara ulag we logistika hyzmatlaryny hödürleýän we düýbi Aşgabatda ýerleşýän bir hojalyk jemgyýetiniň inwentarynda hasaba alnan ekeni. Ulag Mary welaýatynyň administratiw merkezine şireli içimlik alyp barýan ekeni.

Azatlyk Radiosy ýol hadysasyna uçran sürüjiniň, onuň işleýän kärhanasynyň hem-de kärhananyň eýesiniň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Ulag hadysasy boýunça derňew işleriniň geçirilip-geçirilmändigi mälim edilmeýär.

Ýöne heläk bolan düýeleriň öwezini dolmaklyk hem-de zyýan çeken ýük ulagyny bejermeklik sürüjiniň boýnuna ýüklenipdir.

Radio bu hadysa boýunça Mary welaýatynyň polisiýa bölüminden kommentariý alyp bilmedi.

Habarçymyz ýük ulagyna müňlerçe manat möçberinde zyýan ýetendigini habar berýär.

Heläk bolan düýeleriň anyk sany mälim däl, ýöne wakanyň şaýatlary ölen düýeleriň sanynyň birnäçedigini aýdýar.

Habarçymyzyň maglumatlaryna görä, sürüji heläk bolan her bir düýe üçin 13 müň manat möçberinde kompensasiýa tölemeli edilipdir.

Üstesine, habarçymyz zyýan çeken ýük ulagyny abatlamak işleriniň sürüjiniň üstüne ýüklenendigini, munuň üçin onuň ep-esli mukdarda çykdajy etmeli boljakdygyny habar berýär.

Türkmenistanyň hökümeti ýurduň çäginde bolup geçýän ýol-ulag hadysalary boýunça statistiki maglumatlary çap etmeýär.

Bu aralykda, Türkmenistanda köçe-ýol howpsuzlygynyň biraýlygy dowam edýär. Hökümet her ýylyň sentýabr aýynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” biraýlygyny yglan edýär. Resmi metbugat bu çäreleriň ýol howpsuzlygyny berkitmäge gönükdirilendigini aýdýar. Ýöne Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen gürrüňdeş bolýan sürüjiler sentýabr aýyny ýol polisiýasynyň “para möwsümi” atlandyrýarlar.

Habarçylarymyza görä, biraýlygyň dowamynda köçelerde polisiýa işgärleri gürelýär.

Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýol hereketiniň biraýlygyna badalga berilmegi bilen, sentýabryň başlarynda Lebap welaýatynda ýol-ulag hadysalarynyň artandygyny habar berdi.

Sebitde habarçylarymyza mälim bolan maglumatlara görä, 1-nji sentýabrda Türkmenabadyň eteginde bolan bir ýol hadysasynda iki adam aradan çykdy. Munuň yz ýany, Türkmenabat – Sakar ýolunyň ugrunda iki ýeňil awtoulagyň gatnaşmagynda bolan ýol hadysasynda alty adama şikes ýetdi.

Sentýabryň ortalarynda Aşgabatda bolan bir ýol hadysasynda motosiklde barýan bir PÝGG işgäriniň ulagy agdaryldy. Azatlygyň habarçylary ýol hadysasynda huşuny ýitiren polisiýa işgärine ötegçileriň bada-bat kömek bermändigini habar berdi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň gizlinligini doly kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG