Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenabat Berdimuhamedowyň Özbegistana etjek saparyndan soň dolanmagyna taýýarlanýar


Köpçülikleýin arassaçylyk işleri (arhiw suraty)
Köpçülikleýin arassaçylyk işleri (arhiw suraty)

Türkmenistanyň esasy karantin zonasy Türkmenabatda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistana etjek resmi saparyndan soň dolanmagyna güýçli depginde taýýarlyk görülýär. Ýatlatsak, şu aýyň başynda türkmen hökümeti, anyk senesini aýdyňlaşdyrmazdan, Berdimuhamedowyň Özbegistana sapar etjekdigini mälim edipdi. 28-nji sentýabrda Regnum habar gullugy özbek hökümetindäki çeşmelerine salgylanyp, Berdimuhamedowy Daşkentde oktýabryň başky günlerinde garaşýandyklaryny habar berdi. Şol bir wagtda, Azatlygyň Türkmenabadyň aeroportyndaky çeşmesi Berdimuhamedowyň saparynyň anyk senesiniň eýýäm belli edilendigini aýtdy.

“4-nji oktýabrda prezident Berdimuhamedowyň Daşkende ugramagyna garaşylýar. Ol soňy bilen dolananda, Türkmenabadyň aeroportynda COVID testini tabşyrmaly bolar. Bu sebäpli eýýäm bir hepde töweregi wagt bäri şäheriň ähli býujet işgärlerini mejbury ýowarlara çekýärler, köçeleri abatlaýarlar” diýip, Azatlygyň bu ýagdaýlardan habarly çeşmeleriniň biri 30-njy sentýabrda habarçymyza gürrüň berdi.

Habarçymyz Berdimuhamedowyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 17-nji sentýabrda täjik paýtagty Duşenbede geçirilen sammitinden soň dolanmagyna hem güýçli taýýarlyk görülendigini, onuň ilki karantin zonasynda galjakdygy aýdylandygyny, emma soňy bilen bu planlaryň üýtgedilendigini hem ýatlatdy.

“18-nji sentýabrda hem Berdimuhamedowyň Täjigistandan gelmegine uly taýýarlyk görüldi, şäherde hususy awtoulaglaryň we kiçi awtobuslaryň hereketi çäklendirildi, prezidentiň rezidensiýasyna çenli aralykda ýollar petiklendi. Mundan başga-da, şähere beýleki welaýatlardan hem goşmaça polisiýa işgärleri getirilipdi. Emma Berdimuhamedowyň uçary gije 2-de Türkmenabada gondy, şol ýerde onuň testi alyndy we ol şähere hem girmän şol bada Aşgabada ugrady” diýip, howpsuzlyk aladalary sebäpli şahsyýetiniň aýan edilmezligini soran çeşmämiz belledi.

Ol sözüni dowam etdirip: “Berdimuhamedowyň Daşkentden soň Türkmenabada gonjakdygy anyk. Emma onuň şäherde karantine galjakdygy ýa-da ozalkysy ýaly test tabşyryp paýtagta ugrajakdygy aýan edilmeýär. Şonda-da ýerli resmiler şäherde uly taýýarlyk işlerini alyp barýarlar” diýip, nygtady.

Gepiň gerdişine görä ýatlatsak, Türkmenistanda pandemiýa bilen bagly girizilen syýahat çäklendirmelerine laýyklykda, daşary ýurtdan dolanýan ähli ýolagçylardan koronawirus testi talap edilýär we ýurda dolanýan raýatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanýar.

Ministrler kabinetiniň 6-njy sentýabrdaky mejlisinde Berdimuhamedowyň Daşkende etjek sapary bilen baglylykdaky berlen hasabatda saparyň çäginde gazanylan ylalaşyklar boýunça degişli resminamalara hem gol çekiljekdigi aýdylypdy.

Regnum habarlar gullugy bilen söhbetdeş bolan özbek resmileri saparyň dowamynda iki ýurduň arasyndaky işewürler toparlarynyň arasynda hem forumyň geçiriljekdigini bellediler.

Ýatlatsak, 6-njy awgustda Merkezi Aziýa döwletleriniň liderleriniň “Awazada” geçiren duşuşygyndan soň, özbek prezidenti Şawkat Mirziýoýew özüniň türkmen kärdeşini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrypdy.

Berdimuhamedow 2018-nji ýylyň aprelinde Özbegistana döwlet saparyny, şeýle-de 2019-njy ýylyň noýabrynda Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentleriniň ikinji Konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin iş saparyny amala aşyrypdy.

Galyberse-de, 13-14-nji sentýabr aralygynda wise-premýer Esenmyrat Orazgeldiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Daşkende sapar edip, türkmen-özbek hökümetara toparynyň birinji mejlisine gatnaşypdy. Şonda taraplar söwda dolanyşygyny 1 milliard dollara ýetirmek we serhet söwda zolagyny döretmek barada ylalaşypdylar.

Şeýle-de, geçen hepde Lebap welaýatynyň wekiliýetçilik topary Özbegistanyň Buhara regionyna we Daşogzuň delegasiýasy demirgazykdaky goňşy döwletiň Horezm sebitine sapar edipdiler.

Trend habarlar gullugynyň maglumatyna görä, şu ýylyň ýanwar-iýul aralygynda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 351,8 million dollara deň bolupdyr. 2021-nji ýylyň ýedi aýynyň jemleri boýunça Türkmenistana özbek eksportynyň mukdary 100,9 million dollara deň bolupdyr. Bu wagt aralygynda Özbegistan hem 250,9 million dollarlyk türkmen harytlaryny import edipdir.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG