Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Stambulda bir türkmen studenti öli tapyldy, sud-medisina barlagy onuň ýasama arakdan ölendigini aýdýar


Illýustrasiýa suraty. Türk polisiýasy Türkmenistanyň Stambuldaky konsulhanasynyň öňünde

Türkiýäniň Stambul uniwersitetinde ýokary bilim alýan türkmenistanly student, 32 ýaşly Kemal Ahmedenow, Stambulyň Fatih etrabynda ýerleşýän kwartirasynda öli tapyldy. Türk metbugaty sud-medisina barlag netijelerine salgylanyp, studentiň ýasama arakdan zäherlenip, ölendigini habar berýär.

“Sondakika.com” habar saýtynyň maglumatyna görä, 9-njy dekabrda merhum dostlary bilen özüniň doglan gününi belleýär. 33 ýaşa gadam basan türkmen raýaty anna güni Stambuldaky ýaşaýyş jaýynda öli tapylýar.

Türk metbugatyna görä, merhumyň bilelikde ýaş toý bellän dostlary ertesi güni ondan habar alyp bilmeýär. Munuň yz ýany, olar ýagdaý barada polisiýa habar berýärler. Polisiýa işgärleri ýangyç söndüriji gulluklaryň kömegi bilen merhumyň öýüne girýär.

Türkmenistanly raýatyň jansyz bedeni onuň ölüminiň sebäbini anyklamak üçin Türkiýäniň kazyýet edarasynyň ekspertiza gullugyna tabşyrylýar. Sud-medisina eskpertizasy studentiň ýasama arakdan ölendigini görkezýär.

Türkiýäniň Migrasiýa boýunça baş müdirliginiň 25-nji noýabrda çap eden hasabatyna görä, ýurtda kanuny ýaşaýyş rugsady bilen 117 müň 905 türkmenistanly ýaşaýar.

Ýöne synçylar Türkiýede kanuny ýa-da bikanun esasda ýaşaýan türkmenistanlylaryň hakyky sanynyň ýüzlerçe müňden geçýändigini aýdýarlar.

Galyberse-de, dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda saglyk ýagdaýy ýa-da beýleki adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli Türkiýeden Türkmenistana dolanmak isleýän türkmenistanlylar dürli kynçylyklara sezewar bolýarlar.

Mundan ozal, 2020-nji ýylyň martynda türk metbugaty Türkiýede ýaşaýan altmyş töweregi türkmenistanlynyň ýasama arakdan ölendigini habar berdi.

Türkmenistanyň döwlet mediasy Türkiýedäki türkmenistanlylaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG