Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen häkimiýetleriniň 'dil tagallalary' nähili miwe berýär? (2-nji bölüm)


Illýustrasiýa suraty.

Geçen aýyň başlarynda Dünýä Türkmenleri programmamyzyň bir sany Türkmenistanda häkimiýetleriň güýçlendirýän “dil talaplaryna” gönükdirildi.

Dünýä Türkmenleriniň bu sany türkmen häkimiýetleriniň dil talaplaryna gaýtadan nazar aýlaýar. Gepleşigimize Pragadan ýazyjy Hudaýberdi Hally gatnaşdy.

Söhbetdeşlige geçmezden ozal, maglumat üçin, häkimiýetleriň güýçlendirýän dil talaplaryna gysgaça ser salaly:

Noýabryň ahyrlarynda Azatlygyň habarçylary Lebap welaýatynda ýerleşýän käbir çagalar baglarynda körpelere rus dilinde multfilm görkezmekligiň gadagan edilýändigini habar berdiler. Martyň başlarynda häkimiýetler Lebap sebitiniň käbir çagalar baglarynda körpelere türk dilinde multfilm görkezilmegini hem gadagan etdi. Eýsem, bu gadaganlyklar häkimiýetleriň diňe dil aladalary bilen baglymy, ýa-da çagalara umuman multfilm görkezmekligiň özi oňlanmaýarmy, bu soragyň jogaby barada resmi düşündiriş berilmeýär. Ýöne Azatlygyň habarçysy bilen gürrüňdeş bolan bir býujet işgäri “mundan beýläk çagalara diňe türkmen dilinde multfilm tomaşa etmäge rugsat berilýändigini” aýtdy. Bu bolsa häkimiýetleriň çagalar baglarynda esasan dil arassalygyny gazanmaklygy maksat edinýändiklerine yşarat edýär.

Şeýle talaplar diňe bir çagalar baglary bilen çäklenmedi. Dekabryň ortalarynda häkimiýetler dil talaplaryny täze belentikliklere çykaryp, toýlarda aýdymçylardan diňe türkmen dilinde aýdym ýerine ýetirmegi talap edip başlady.

Programmany diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň!

Türkmen häkimiýetleriniň 'dil tagallalary' nähili miwe berýär? (2-nji bölüm)
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG