Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Britan şazadasy Endrýu jynsy zorluk dawasy meselesini çözdi


Şazada Endrýu

Britaniýanyň şa zenany Ýelizaweta II ortanjy ogly şazada Endrýu Wirjiniýa Jüfreýiň (Virginia Giuffre) eden beýanatyndan soň, ABŞ-da özüne garşy bildirilýän jynsy zorluk aýyplamasyny kazyýetden daşary ýagdaýda ýatyrdy.

Kazyýetiň resminamalaryna görä, şazada Jüfreýiň peýdasyna “düýpli möçberde serişde” harçlady diýip, BBC habar berýär.

Amerikan zenany iňlis şazadasyny jynsy zorlukda aýyplady. Jüfreýiň sözlerine görä, amerikan telekeçisi Jeffri Epşteýniň kömegi bilen, heniz kämillik ýaşyna ýetmänkä, ol onuň bilen jynsy gatnaşykda bolupdyr.

Şazada Endrýu bu aýyplamalary birnäçe gezek ret etdi. Ýylyň başynda ol harby atlaryndan we şazadalyk borçnamalaryndan el çekdi.

Bu onuň aklawçylary ABŞ-daky prosesi togtatmagy başarmansoň edilen iş boldy. 2019-njy ýylda şazada Jüfreý meselesi sebäpli şa maşgalasynyň agzasy bolmakdan çekildi.

Jeffri Epşteýn ABŞ-da kämillik ýaşyna ýetmedikleriň jyns söwdasynda aýyplandy. Resmi maglumata görä, ol 2019-njy ýylyň awgust aýynda Nýu-Ýork türmesinde özüni öldürdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG