Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

AI aýal-gyzlaryň hukuk ýagdaýynyň howsalaly derejede peselendigini duýdurýar


Ukrain aýallary

“Amnesty International” guramasy soňky bir ýylda aýal-gyzlaryň adam hukuklary ýagdaýynyň pese gaçmagynyň öňüni almak üçin "batyrgaý hereket" etmäge çagyrdy.

Adam hukuklaryna gözegçilik edýän gurama 8-nji martda, Halkara aýal-gyzlar güni mynasybetli çap eden beýanatynda köp ýurduň kanuny goragy ýatyryp, aýal-gyzlary we olaryň hukuklaryny goraýanlary "görlüp-eşidilmedik howp-hatalaryň astynda" goýýandygyny aýtdy.

"2021-nji ýylda we 2022-nji ýylyň başynda bolup geçen wakalar millionlarça aýal-gyzyň hukuklaryny we mertebesini basgylamak üçin guralan dildüwşük boldy" diýip, halkara Günä geçiş guramasynyň baş sekretary Agnes Callamard aýtdy.

"Hiç bir jemgyýet ilatynyň ýarysyndan gowragynyň mertebesiniň beýle derejede peseldilmegine ýol berip bilmez we hiç wagt muňa çydamaly däldir” diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Beýanatda konflikt zonalaryna düşen aýallaryň ýagdaýy, şol sanda Ukrainada dowam edýän uruş, Russiýanyň sebäpsiz çozuşy zerarly 1,7 milliondan gowrak adamyň, hususan-da aýallaryň we çagalaryň goňşy ýurtlara gaçmaga mejbur edilişi barada gürrüň edilýär.

"Şu günki günde tutuş Ukrainada we has giň sebitde ýene bir gezek aýal-gyzlar agyr töwekgellik bilen ýüzbe-ýüz bolýar” diýip, AI-niň beýanatynda aýdylýar we gündogar Ukrainada, Russiýa tarapyndan goldanylýan seperatistler bilen hökümet güýçleriniň arasynda barýan köpýyllyk konflikt zerarly jynsy zorluga uçraýan, zerur hyzmatlary alyp bilmeýän aýallaryň sanynyň has köpelendigi aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG