Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ukrainada edilendigi aýdylýan wagşylygy ýazgarýan köpelýär, Russiýa onuň 'prowokasiýadyny'  aýdýar


Rus gloşunlarynyň Ukrainadaky parahat ilata garşy eden wagşylyklary barada ýüze çykan çykan täze subutnamalardan soň, Ýaponiýanyň we New Zelandiýanyň premýer-ministrleri hem Moskwany halkara derejesinde ýazgarýanlara goşuldy.

"Ukrain raýatlarynyň rus goşunlary tarapyndan öldürilişi, zorlanyşy we agyr ýaradar ediilişi barada berlen habarlardaky ýagdaýlar ýazgarylman bilmez” diýip, New Zelandiýanyň premýer-ministri Jasinda Ardern 4-nji aprelde Wellingtondaky žurnalistlere ýüzlenip aýtdy.

"Russiýa bu eden işleri üçin dünýäniň öňünde jogap bermeli" diýip, ol öz hökümetiniň rus basybalyjylygyna garşy durýan Ukrainany alyp barýan göreşinde goldamak üçin goşmaça çäreleri ara alyp maslahatlaşjakdygyny hem sözüne goşdy.

Ýaponiýanyň premýer-ministri Fumio Kişida habar berlen hadysalary "halkara hukugynyň bozulmagy" hökmünde häsiýetlendirdi.

Bu beýanatlar rus güýçleriniň elinde bolan Buça şäherçesinde tapylan jesetler baradaky habarlar çykandan soň edildi. Kiýewiň etegindäki Buçada, birnäçe hepde rus güýçleriniň gözegçiliginde galan şäherde atylyp öldürilen we köpçülikleýin mazarlara taşlanan ýa-da köçelerde, öldürilen ýerlerinde ýatan adamlaryň suratlary sosial ulgamlarda çap edildi.

Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Mariýa Zaharowa 3-nji aprelde döwlet telewideniýesinde çykyş edip, bu aýdylýanlary “prowokasiýa” hökmünde ret etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG