Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazagystan 5-nji iýunda konstitusiýa üýtgetmeleri boýunça referendum geçirer


Prezident Kasym-Žomart Tokaýew

Prezident Kasym-Žomart Tokaýewiň nebite baý merkezi aziýa döwletinde kararlaryň kabul edilmeginiň merkezden daşlaşdyrylmagyna gönükdirilen konstitusiýa özgertmeleriniň çäginde, Gazagystanda konstitusiýa üýtgetmeleri boýunça referendum geçiriler.

Tokaýew 5-nji iýunda geçiriljek referendum baradaky karara 5-nji maýda gol çekdi.

Tokaýew 29-njy aprelde gazak parlamentiniň mejlisinde çykyş edip, esasy kanuna giriziljek üýtgetmelere parlament däl-de, raýatlar göni ses berse, munuň has ýerlikli boljakdygyny, sebäbi ol üýtgetmeleriň konstitusiýanyň üçden bir bölegini öz içine alýandygyny aýtdy.

Şeýle-de ol referendumyň "möhüm demokratik instituta" wekilçilik edýändigini belledi we "Gazagystanda soňky referendumyň 1995-nji ýylda, häzirki Konstitusiýa tassyklanylanda geçirilendigini” ýatlatdy.

1995-nji ýylda ýatyrylan Konstitusiýa kazyýetiniň dikeldilmegi, prezidentiň syýasy partiýalara agza bolmagyny we onuň garyndaşlarynyň döwlet wezipesine bellenmegini gadagan etmek bilen, konstitusiýa jemi 56 üýtgetme girizmek teklip edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG