Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Möhüm hekaýalar" CNN-yň wideosyndan adam öldüren esgeri tapdylar


CNN telekanalynyň görkezen wideosyndan bir pursat 

"Möhüm hekaýalar" internet neşiri, CNN telekanalynyň görkezen wakasyndan Ukrainada iki sany ýaragsyz parahat ýaşaýjynyň öldürilmegine mümkin gatnaşygy bolan rus esgeriniň şahsyýetini anyklady.

12-nji maýda CNN Kiýewiň etegindäki awtoulag söwda merkezinde 16-njy martda kameralaryň eden ýazgysyny çap etdi. Bu wideoýazgyda rus esgerleriniň awtoulag söwda merkezine girmäge synanyşýandygyny görmek mümkin. Salonyň eýesi we goragçy ellerini ýokary galdyryp, olara ýakynlaşýar. Erkekler gysga gepleşiklerden soň olary goýberýärler. Şol pursatda iki esger gaýdyp gelýär we olary arkasyndan oka tutýar. Aýagyndan ýaralanan 68 ýaşly howpsuzlyk işgäri Leonid Plýats howpsuzlyk postuna baryp, kömek sorap bildi, ýöne tiz kömegiň baran wagty gan ýitirip ýogaldy.

"Möhüm hekaýalara" görä, bäş rus esgeriniň biri 29 ýaşly Dmitriý Lapşakowdyr. Ol awtoulag satyjysynyň ofisinde, beýleki harby adamlar bilen gürleşip, spirtli içgileri içdi we gözegçilik kamerasynyň birini pulemýot bilen döwdi. Şeýle-de bolsa, neşiriň habaryna görä, CNN-yň görkezen wideosy Lapşakowyň parahat ilaty atan esgerlerden biridigini ýa-da ýokdugyny anyklamaga mümkinçilik bermedi.

Žurnalistler Lapşakowyň "Odnoklassniki" ulgamyndaky sahypasynda onuň dogduk obasy barada maglumat tapdylar, harby soňky wagta çenli Çitanyň Pesçanka obasynda ýaşapdyr. Lapşakow, şeýle hem, Ukrainadaky söweş jenaýatlaryna gatnaşmagy güman edilýän rus esgerleri barada peýda bolan başga bir wideoýazgyda hem göründi. Bu ýazgy, Bihus.Info ukrain neşiri tarapyndan neşir edildi. Anyklanan maglumatlardan çen tutulsa, Lapşakow "21250-B" harby bölümde mehanik we tank sürüjisi bolup gulluk edýär.

Ukrainanyň Baş prokuraturasynyň CNN telekanalyna beren habaryna görä, Kiýewiň golaýynda iki ýaşaýjynyň rus harbylary tarapyndan öldürilmegi uruş jenaýatlary hökmünde derňelýär. Teleýaýlym Russiýanyň Goranmak ministrliginden düşündiriş sorady, ýöne ministrlik žurnalistleriň soraglaryna jogap bermedi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG