Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Günbatar ýurtlary Täjigistandaky ganly wakalara, basyşa 'alada' bildirýär


Badahşan görnüşi

Günbataryň Täjigistandaky diplomatik wekilhanalarynyň birnäçesi soňky ganly tolgunyşyklara we häkimiýetleriň Owganystan we Hytaý bilen serhetleşýän Merkezi Aziýa döwletiniň durnuksyz Dagly-Badahşan sebitinde gurnalan halk protestlerini basyp ýatyrmagyna “çuňňur” alada bildirdi.

Resmi maglumatlara görä, DBAS-niň paýtagty Horogda ýaşaýjylar bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknyşyklar we sebitiň Rushan etrabynda "terrorçylyga garşy” geçirilen operasiýa 10 adamyň ölmegine, 27 adamyň ýaralanmagyna sebäp boldy.

Häkimiýetler 70-den gowrak ýerli ýaşaýjynyň tussag edilendigini habar berdiler.

Protestler 2021-nji ýylda polisiýa tussaglygynda heläk bolan aktiwistiň ölümi barada derňew geçirilmezligi sebäpli toplanan gahar-gazap netijesinde başlandy.

Ýewropa Bileleşiginiň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Angliýanyň diplomatik wekilhanalary 19-njy maýda bilelikde beýannama çap edip, "gozgalaňdan çuňňur alada bildirýändiklerini we taraplaryň ählisini güýç ulanmazlyga, zorluga meçew bermezlige, köşeşmäge, sowukganly saklanmaga we sabyr-kanagata"çagyrýandyklaryny aýtdylar.

Soňky günlerde demonstrantlar sebit paýtagtynyň köçelerine çykyp, adam alyp gaçmakda güman edilýän raýat 2021-nji ýylyň noýabr aýynda polisiýa tussaghanasynda aradan çykaly bäri hiç bir çäre görülmändigini aýdyp, sebit ýolbaşçylarynyň işden çekilmegini talap etdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG