Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistana kadaly we çarter uçarlary bilen gelenleriň karantin düzgünleri tapawutlanýar


“Türkmenistan” uçar kompaniýasynyň uçary Aşgabadyň halkara aeroportunda. Fewral, 2022 ý.
“Türkmenistan” uçar kompaniýasynyň uçary Aşgabadyň halkara aeroportunda. Fewral, 2022 ý.

Türkmenistanyň halkara uçar gatnawlaryny çäklendirmeginden iki ýyldan hem aşa wagtyň geçmeginden soň, käbir halkara ugurlary boýunça dowamly ýola goýlan uçarlar ýurda gelip başlady. Şol bir wagtda, pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli beýleki ýurtlarda galan türkmenistanlylary watanyna dolamak boýunça çarter uçarlary hem guramalaşdyrylýar. Emma Azatlygyň söhbetdeşleri bu uçarlaryň daşarda galan müňlerçe türkmenistanlynyň ählisiniň talabyny ödärden bärden gaýdýandygyny, şeýle-de dürli ugurlar bilen gelýän türkmenistanlylar üçin, gowşadylandygy aýdylýan karantin düzgünleriniň hem tapawutlanýandygyny aýdýarlar.

Ýatlatsak, geçen hepde türkmen häkimiýetleri “Türkmenistan” uçar kompaniýasynyň 30-njy maýdan Dubaýa (BAE) we 1-nji iýundan Kazana (Russiýa) yzygiderli, ýagny her ugur boýunça hepdede bir uçar gatnawyny dikeldýändigini yglan edipdiler.

“1-nji iýunda gije sagat 23:30 töwerekleri Kazandan ilkinji uçar Türkmenabadyň aeroportuna gondy. Onuň bortunda 175 adam bardy. Mundan öň, Dubaýdan hem ýolagçylar geldi. Bu ugurlar bilen gelen adamlardan göni aeroportuň özünde covid testi alyndy we olar dessine öýlerine goýberildi” diýip, Türkmenabadyň halkara aeroportundaky ygtybarly çeşmelerimiziň biri 3-nji iýunda gürrüň berdi.

Ol 2-nji iýunda çarter uçary bilen Belarusdan 220 töweregi adamyň Türkmenabadyň aeroportuna we 30-njy maýda Türkiýeden 250-ä golaý adamyň Balkanyň Türkmenbaşy şäherindäki aeroportuna gelendigini aýtdy. Ýöne ol, Dubaýdan we Kazandan gelen ýolagçylardan tapawutlylykda, bu raýatlaryň dessine karantin zolaglaryna ýerleşdirilendigini hem sözüne goşdy.

Türkiýeden gaýtmakçy bolýan türkmen raýatlarynyň kösençligi dowam edýär
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:49 0:00

Bellemeli ýeri, mundan öň daşary ýurtlardan gelýän raýatlar üçin ozalky 3 hepde karantinde galmak düzgünleriniň gowşadylýandygy barada maglumatlar gowşupdy.

“Görnüşinden, karantinde galmak düzgüni diňe häkimiýetleriň Kazan we Dubaý ugurlary boýunça ýola goýan uçarlary bilen gelýän ýolagçylara degişli däl. Aeroportuň özünde alnan testler negatiw netije görkezse, olar göni öýlerine ugradylýar. Emma beýleki çarter uçarlary bilen gelýänleriň test netijeleri negatiw bolsa-da, olar hökmany 14 gün karantine ýerleşdirilýär” diýip, howpsuzlyk aladalary sebäpli şahsyýetini aýan etmezligini soran çeşmämiz belledi.

Bu biri-biriden tapawutlanýan düzgünleriň resmi derejede tassyklanandygyny, garaşsyz turkmen.news neşiriniň çap eden, Türkmenistanyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreş boýunça adatdan daşary komissiýasynyň ýaýradandygy aýdylýan, dokumentinde hem nygtalyp geçilýär.

Dokumente bir tarapdan daşary ýurtlardan gelýän raýatlaryň karantin düzgünlerini ýedi gün öý şertlerinde berjaý etmelidigi, beýleki tarapdan hem Türkiýe, Belarus ýaly ýurtlardan gelenleriň 14 gün karantin zolaglarynda bolmalydygy nygtalýar. Emma uçar gatnawyna görä karantin düzgünleriniň üýtgemeginiň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar.

Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronawirusyň ýeke hadysasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmenistan, wirus sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyrypdy. Mundan soň müňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanyp bilmän, dürli ýurtlarda 'agyr ýagdaýda galandygyny', türkmen wekilleriniň hem olara hemaýat etmeýändigini gürrüň beripdiler.

Şol bir wagtda, hepdede bir gezek Dubaý we Kazan ugurlary boýunça – bir taraplaýyn biletiniň bahasy degişlilikde 6700 manat we 8020 manat bolan – kadaly uçuşy amala aşyrýan uçarlaryň, ýurduna dolanmak isleýän türkmenistanlylaryň ählisiniň talaplaryny ödemeýändigi bellenilýär.

“Bilet puluny tapsaň-da, häzirki bolýan ýurduňdan Dubaýa ýa Kazana aşmagy başarsaň-da, uçara münüp biljegiň gümana. Yzygiderli habarlaşyp dursak-da, türkmen wekilleri her gezeginde bu ugurlar boýunça biletleriň satylyp gutarandygyny aýdýarlar” diýip, eýýäm iki ýyldan gowrak wagt bäri Türkiýeden Türkmenistana dolanyp bilmän kösenýändigini aýdýan raýatlaryň biri gürrüň berdi.

Bu aralykda, ýarym-resmi hökümetçi türkmen neşiri “Türkmenistan” howaýollarynyň Kazan ugry boýunça 8-nji iýuna göz öňüne tutan uçaryna ähli biletleriň eýýäm satylyp gutarandygyny we nobatdaky uçar gatnawlary üçin biletleriň entek satuwa çykarylmandygyny mälim etdi.

Şol bir wagtda, türkmen häkimiýetleri watanyna dolanyp bilmeýän türkmen raýatlarynyň has köpdügi aýdylýan Türkiýe ugry boýunça, sebäbini aýdyňlaşdyrmazdan, kadaly uçar gatnawlaryny ýola goýmaýarlar. Mundan öň, “Türk howaýollary” gullugynyň wekili Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşliginde özleriniň dowamly uçar gatnawlaryny ýola goýmaga taýýardyklaryny, emma munuň türkmen tarapyna bagly bolup durýandygyny belläpdiler.

Türkmenistana käwagt barýan çarter uçarlara münmek üçin düzülýän resmi sanawlara goşulmak işi käbirler üçin aýlara, beýlekiler üçin bir ýyldan hem köp wagta çekýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylar bu uçarlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen resmileriniň 1 müňden 3 müň dollar aralygynda para soraýandyklaryny hem gürrüň berýärler.

“Türkmenistan” howaýollary ýokarky meseleler boýunça Azatlygyň aýdyňlaşdyryjy soraglaryna jogap bermekden, umuman, kommentariýa bermekden ýüz öwürdi.

Öz çäginde koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän Türkmenistandan syzyp çykan ygtybarly habarlarda bu ýokanja ýoluganlaryň, ondan ölenleriň hem köpdügi bellenilýär. Şol bir wagtda, Bütindünýä Saglyk Guramasy türkmen emeldarlarynyň maglumatlaryny has ygtybarly hasaplap, ýurduň saglyk işgärleriniň keselçilik döwründäki tagallalaryna ýokary baha berdi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG