Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny weýran etmegi

Uruş diňe bir ölüme däl, eýsem taryhy binalaryň, ýadygärlikleriň, kitaphanalaryň, ybadathanalaryň, hatda bir ýurt ýa-da sebit bilen ýakyndan tanalýan transport serişdeleriniň özboluşly görnüşleriniň weýran bolmagyna-da sebäp bolýar.

Ukrainanyň Medeniýet we maglumat syýasaty ministrligi Russiýany 242 sany medeni miras ýadygärligini we desgasyny ýok etmek ýa-da zaýalamak arkaly, uruş jenaýatlaryny amala aşyrmakda aýyplaýar. ÝUNESKO Russiýa 24-nji fewralda Ukraina çozuşa başlany bäri medeni mirasa degişli 110 desga zeper ýetendigini tassyklady. Bu 48 dini ýadygärligi, 10 muzeýi, 22 taryhy binany, medeni çärelere bagyşlanan 11 binany, 13 ýadygärligi we alty kitaphanany öz içine alýar. Uruş dowam edýärkä, sanawa has köp desganyň goşulmak ähtimallygy barada aladalar artýar.


Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG