Sepleriň elýeterliligi

Ýylyň jemleri: Taryhyň gözli şaýady - 2017

2017-nji ýylyň iň gowy 10 fotosuratyny düşüren suratçylar olary teswirleýär
Köpräk görkez

Kalyniwka ýarag ammarynda bolan partlama Merkezi Ukrainanyň Kalyniwka şäheriniň daşynda ýerleşýän we tonnalarça ok-däri, şol sanda raketa saklanýan harby bazanyň ýarag ammarynda dörän partlamada, ot-alaw asmana galýar. 27-nji sentýabr, 2017. Suratçy: Gleb Garaniç/Reuters Ulagda gijesi bilen ýol söküp polisiýanyň birnäçe barlag nokadyndan geçen Reutersiň suratçysy Gleb Garaniç we onuň wideoçy kärdeşi daň şapagynda, asmanda gaýmalaýan raketalara näçeräk golaýlaşandyklaryny anyklamagyň amatyny gözleýärler. Garaniç AÝ/AR bilen söhbetdeşlikde “haçan-da biziň ulagymyzyň 200 metr gapdalyndaky otluk meýdana Uragan raketasynyň demir parçalary gelip düşende, biz wakanyň nä derejede alkymyna barandygymyza düşünip galdyk. Bu biziň mundan öte geçmeli däldigimiziň alamatydy” diýdi.
1

Kalyniwka ýarag ammarynda bolan partlama

Merkezi Ukrainanyň Kalyniwka şäheriniň daşynda ýerleşýän we tonnalarça ok-däri, şol sanda raketa saklanýan harby bazanyň ýarag ammarynda dörän partlamada, ot-alaw asmana galýar. 27-nji sentýabr, 2017. Suratçy: Gleb Garaniç/Reuters

Ulagda gijesi bilen ýol söküp polisiýanyň birnäçe barlag nokadyndan geçen Reutersiň suratçysy Gleb Garaniç we onuň wideoçy kärdeşi daň şapagynda, asmanda gaýmalaýan raketalara näçeräk golaýlaşandyklaryny anyklamagyň amatyny gözleýärler. Garaniç AÝ/AR bilen söhbetdeşlikde “haçan-da biziň ulagymyzyň 200 metr gapdalyndaky otluk meýdana Uragan raketasynyň demir parçalary gelip düşende, biz wakanyň nä derejede alkymyna barandygymyza düşünip galdyk. Bu biziň mundan öte geçmeli däldigimiziň alamatydy” diýdi.

Pawal Konowalçik Rok Za Bobrowda tans edýär Pawal Konowalçik Minskiniň golaýynda geçirilen “Rok Za Bobrow” festiwalyna gatnaşýan märekäniň depesinde, maýyplar üçin kolýaskasynda tans edýär. 22-nji iýul, 2017. Surat: Aleksandr Kandybo/ Rock Za Bobrov  “Dai Doroga” (Ýol ber”) atly aýdym-saz topary Rok Za Bobrow saz festiwalynda sahna çykanda, Konowalçik sahna golaýlaşmak üçin, öz ýolunyň aladasyny edýärdi. Maýyplar üçin niýetlenen kolýaskada tomaşa seretjek bolýan aýdym-sazyň janköýeri “geçeýin” diýip, adamlaryň arasynda öňe süýşüp barýardy. Sahnanyň alkymynda duran suratçy Aleksandr Kandybo ony üns bilen synlap durka, birtopar nätanyş adam Konowalçigiň kolýaskasyndan tutup, ony depelerinde göterdiler.
2

Pawal Konowalçik Rok Za Bobrowda tans edýär

Pawal Konowalçik Minskiniň golaýynda geçirilen “Rok Za Bobrow” festiwalyna gatnaşýan märekäniň depesinde, maýyplar üçin kolýaskasynda tans edýär. 22-nji iýul, 2017. Surat: Aleksandr Kandybo/ Rock Za Bobrov

 “Dai Doroga” (Ýol ber”) atly aýdym-saz topary Rok Za Bobrow saz festiwalynda sahna çykanda, Konowalçik sahna golaýlaşmak üçin, öz ýolunyň aladasyny edýärdi. Maýyplar üçin niýetlenen kolýaskada tomaşa seretjek bolýan aýdym-sazyň janköýeri “geçeýin” diýip, adamlaryň arasynda öňe süýşüp barýardy. Sahnanyň alkymynda duran suratçy Aleksandr Kandybo ony üns bilen synlap durka, birtopar nätanyş adam Konowalçigiň kolýaskasyndan tutup, ony depelerinde göterdiler.

Mohammed Anis Aleppoda ýumrulan öýünde saz diňleýär 70 ýaşyndaky adam Alepponyň Al-Şar etrabynda ýerleşýän ýumrulan jaýynda gramofon diňläp, müşdügi bilen temmäki çekýär. 9-njy mart, 2017. Surat: Josef Eid /AFP Tekst: Siriýanyň graždanlyk urşunyň haos we galmagalynyň arasynda, asudalygyň lezzetini alýan, ynha, şu garryja adam dünýäniň ünsüni özüne çekdi. Onuň ady Mohammed Anis. Ol kosmetik kärhanasynyň üsti bilen köp girdeji gazandy. Gazanan girdejileriniň ep-esli bölegini klassiki maşyn kolleksiýasyny döretmek üçin harçlady. Anis hatda gozgalaňçy söweşijilere özüniň 1958-nji ýylda öndürilen “Chevrolet” ulagyna howa hüjümlerine garşy ýaragy oturtmazlygy sorap, köp tagalla edendigine garamazdan, onuň ýygnan 24 ulagynyň köpüsi uruşda zaýalandy. AFP-niň fotosuratçysy Josef Eid bilen onuň žurnalist kärdeşi Anis 70 ýaşly Anise duşanlarynda, ol bulary gowgaly uruş döwründe özüniň içinde ýaşamakdan ýüz öwren jaýyna çagyrýar.
3

Mohammed Anis Aleppoda ýumrulan öýünde saz diňleýär

70 ýaşyndaky adam Alepponyň Al-Şar etrabynda ýerleşýän ýumrulan jaýynda gramofon diňläp, müşdügi bilen temmäki çekýär. 9-njy mart, 2017. Surat: Josef Eid /AFP
Tekst: Siriýanyň graždanlyk urşunyň haos we galmagalynyň arasynda, asudalygyň lezzetini alýan, ynha, şu garryja adam dünýäniň ünsüni özüne çekdi.

Onuň ady Mohammed Anis. Ol kosmetik kärhanasynyň üsti bilen köp girdeji gazandy. Gazanan girdejileriniň ep-esli bölegini klassiki maşyn kolleksiýasyny döretmek üçin harçlady. Anis hatda gozgalaňçy söweşijilere özüniň 1958-nji ýylda öndürilen “Chevrolet” ulagyna howa hüjümlerine garşy ýaragy oturtmazlygy sorap, köp tagalla edendigine garamazdan, onuň ýygnan 24 ulagynyň köpüsi uruşda zaýalandy. AFP-niň fotosuratçysy Josef Eid bilen onuň žurnalist kärdeşi Anis 70 ýaşly Anise duşanlarynda, ol bulary gowgaly uruş döwründe özüniň içinde ýaşamakdan ýüz öwren jaýyna çagyrýar.

ABŞ-daky protestçi Kandi Friman Nýu-Ýorkdaky Tramp diňiniň öňünde “Garaýagyzlaryň durmuşy  wajyp” şygary astynda geçirilen protest çärelerine gatnaşýar. 14-nji ýanwar, 2017. Stefani Keit/Reuters Tramp diňiniň önünde ýadaw geçen günüň aýagynda, prezidentiň gelerine garaşýan media işgärleri goşlaryny ýygnap, öýlerine şaýlanýardylar. Fotosuratçy Stefani Keit AÝ/AR bilen telefon arkaly geçirilen gürrüňdeşlikde: “Men şol güni Reuters üçin surat alýardym. Meniň ýadyma düşýär, şonda AP-niň işgäri maňa ‘Sizem gaýdyberiň!’ diýdi. Sebäbi özüňizem bilýäňiz, Reutersiňkiler gaýtsalar AP-niň işgärlerem gaýdyp bilýärler”.
4

ABŞ-daky protestçi

Kandi Friman Nýu-Ýorkdaky Tramp diňiniň öňünde “Garaýagyzlaryň durmuşy  wajyp” şygary astynda geçirilen protest çärelerine gatnaşýar. 14-nji ýanwar, 2017. Stefani Keit/Reuters

Tramp diňiniň önünde ýadaw geçen günüň aýagynda, prezidentiň gelerine garaşýan media işgärleri goşlaryny ýygnap, öýlerine şaýlanýardylar. Fotosuratçy Stefani Keit AÝ/AR bilen telefon arkaly geçirilen gürrüňdeşlikde: “Men şol güni Reuters üçin surat alýardym. Meniň ýadyma düşýär, şonda AP-niň işgäri maňa ‘Sizem gaýdyberiň!’ diýdi. Sebäbi özüňizem bilýäňiz, Reutersiňkiler gaýtsalar AP-niň işgärlerem gaýdyp bilýärler”.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG