Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Yragyň premýeri «Wikileaks» saýtynyň hereketini ýazgarýar


Ýekşenbe güni Yragyň premýer-ministri Nuri al-Mäliki «Wikileaks» internet saýtynyň bu ýurtdaky eden-etdilikler barada 400 müň töweregi gizlin dokumenti jemgyýetçilige aýan etmegini ýazgaryp çykyş etdi.

Nuri al-Mäliki «Wikileaks» saýtynyň ýaýradan maglumatlarynyň Yrakda täze hökümeti düzmek ugrundaky işleri has-da kynlaşdyrandygyny nygtady.

«Wikileaks» saýtynyň nobatdaky gezek aýan eden bu ýüz müňlerçe sahypalyk maglumatlarynda Yrakdaky tussaglara garşy görlen bikanun çäreler we bu işlere resmi häkimiýetleriň hem-de amerikan harbylarynyň dahyllydyklary barada faktlar getirilýär.

Birleşen Ştatlaryň häkimiýetleri bu dokumentleriň jemgyýetçilige elýeterli edilmegini ýazgaryp çykyş etdiler hem-de munuň amerikan we yrak harbylarynyň janyny howp astyna salýandygyny öňe sürdüler.

Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy bolsa, bu gürrüňi edilýän meseleler boýunça Waşingtony ýörite derňew geçirmeklige çagyrdy.
XS
SM
MD
LG