Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkiýe ÝB-niň başlyklygynyň Kipre berilmegine garşy


Türkiýäniň häkimiýetleri 2012-nji ýylda ÝB-e ýolbaşçylyk etmek wezipesiniň Kipre ynanylmagynyň Ankara bilen Brýusseliň arasyndaky gatnaşyklara ýaramaz täsir etjekdigini öňünden duýdurdy.

Mundan öň resmi Ankara Kipriň Ortaýer deňzindäki ýataklardan gaz gazyp almak baradaky planlaryny “öjükdirme” diýip atlandyrypdy.

Kipr adasynyň ýarpysyndan gowragy Kipr Respublikasyna degişli bolup, bu ýerde esasan etniki grekler ýaşaýarlar. Galan böleginde ykrar edilmedik Demirgazyk Kipriň Türk Respublikasy ýerleşýär. Bu ýerde esasan etniki türkler ýaşaýar.
XS
SM
MD
LG