Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Yragyň wise-prezidentini tussag etmäge rugsat berildi


Yrak häkimiýetleri wise-prezident Tarik al-Haşimi tussag etmäge rugsat berdi diýip, Yragyň howpsuzlyk güýçlerine we kanun goraýjy gurluşlarynyň ady tutulmadyk işgärlerine salgylanmak bilen, günbatar agentlikleri habar berýär.

Duşenbe güni Yragyň Ýokary sudy wise-prezidente daşary ýurtlara gitmegi gadagan edipdi.

Wise-prezidentiň üç janpenasynyň şenbe güni terrorizmde şübhe bildirilip, tussag edilendigini howpsuzlyk gullugynyň wekili general Kassym Atta habar berdi.

Bazar güni Yragyň hökümet başlygy Nury al-Maliki wise-premýer Saleh al-Mutlagy wezipeden çekilmäge çagyrdy. Ol hem Al-Haşemi ýaly hökümetde “Al-Irakiýa” sünni dünýewi bloga wekilçilik edýär.

Mundan öň Al-Haşemi we Al-Mutlak öz blogunyň premýer-ministriň tutuş häkimiýeti öz eline almagyna protest hökmünde parlament maslahatyny baýkot etjekdigini aýdypdy.

Amerikan goşunlarynyň Yrakdan çykan wagty bu ýurtda syýasy krizis çuňlaşýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG