Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazagystanda Žanaözen wakalary barada aýlawly gürrüň berýän spektakl goýuldy


Gazak häkimiýetleri teatr başlygy we dissident Bolat Atabaýewe Žanaözen sebitindäki problemalar barada aýlawly gürrüň berýän spektakly goýmaga rugsat etdiler.

2011-nji ýylyň dekabrynda Žanaözende polisiýa azyndan 16 adamy atyp öldürdi. Atabaýewiň aýtmagyna görä, 14-nji martda Almatyda “Gar süýşmesi” atly spektakl goýlanda ýygnalan pullar Žanaözende ölenleriň maşgalalaryna geçiriler.

Gazak häkimiýetleri bu spektaklyň goýulmagyna rugsat berseler-de, Žanaözendäki gandöküşiklik barada derňew geçirmäge çagyrýan aktiwistleri suda çekmeklerini dowam etdirýärler.

Golaýda teatryň başlygy Atabaýewe Žanaözen wakalary bilen bagly “sosial bulagaýçylyga meçew berdi” diýlen günä ýöňkeldi.

14-nji martda bir nebitçiniň aýaly hem Žanaözendäki “bidüzgünçilikleri gurnamaga gatnaşanlygy üçin” diýen günäkärleme bilen üç gün tussaglykda saklandy.
XS
SM
MD
LG