Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

NATO-nyň ministrleri Owganystan goşun çykarmagy maslahat edýärler


NATO-nyň ministrleri Owganystandan göşunlaryny çykarmak plany boýunça çarşenbe güni Brýusselde gepleşiklere başladylar. Bu maslahat iki gün dowam eder.

Daşary işler we goranmak ministrleriniň bu duşuşygynda geljek aýda Çikagoda geçiriljek NATO-nyň sammitiniň esasy iş planyny maslahat etmek göz öňünde tutulýar.

2010-njy ýylyň noýabr aýynda NATO-nyň liderleri Owganystanda howpsuzlyk jogapkärçiligini 2014-nji ýyla çenli kem-kemden owgan güýçlerine tabşyrmak barada ylalaşyga gelipdiler.

Ýöne öz güýçleri Owganystandan çykarylandan soň, owgan goşunlary we polisiýasy nähili maliýeleşdirilmeli diýen mesele häzire çenli ara alnyp maslahat edilip gelinýär.
XS
SM
MD
LG